Ja està disponible “Les voltes que dona la vida”! No t’ho perdis!

Irpf pensiones 940x480 1
Assegura la teva jubilació

IRPF de les pensions de jubilació i excepcions que no estan subjectes a retenció fiscal

Juliol 17, 2017 4 min 1 vegades compartit

Solen ser preguntes comunes. En percebre una pensió, es paga IRPF? I en cas afirmatiu, quant es paga?, quina retenció s’aplica? Com a norma general, tota percepció de rendes és gravada per Hisenda. Però hi ha detalls importants que fan que no ens hàgim de quedar aquí.

IRPF de les pensions de jubilació

En general, les pensions de jubilació tenen el mateix efecte, pel que fa a l’Impost de la Renda, que una nòmina. Aquestes quantitats s’han de tributar com a rendiments del treball. Per aquesta condició hi ha supòsits en els quals no es paga aquest impost. Aquests supòsits tenen a veure amb les quantitats percebudes; és a dir, com amb els salaris i el que es cobra com a professional autònom, hi ha el mateix mínim exempt.

Actualment, els qui guanyen menys de 22.000 euros (fins i tot si aquesta quantitat prové d’una pensió de jubilació) no estan obligats a fer la declaració. La condició és tenir un sol pagador. En les hisendes forals del País Basc, aquest mínim està fixat en 20.000 euros.

Si es tenen dos o més pagadors, el mínim baixa fins als 12.000 euros, sempre que la suma del segon pagador i següents superi els 1.500 euros. Si no s’arriba a aquesta xifra, es manté el mínim de 22.000 euros. Aquest límit de 12.000 euros també actua quan es reben prestacions passives (les que figuren especificades en l’article 17 de la llei de l’IRPF) que provinguin de dos o més pagadors.

Llegeix també: Les novetats de la declaració de la renda 2016

Cal tenir en compte un cas comú en el qual hi ha dos pagadors i que rebaixa el límit a la quantitat descrita: els pensionistes que reben pagues de l’estranger, a més de la de la Seguretat Social espanyola.

Aquells que es trobin en aquesta situació cal que ho comuniquin a Hisenda. Només en queden exemptes les pagues que provinguin de països amb els quals hi hagi convenis per evitar la doble imposició.

Si se superen els mínims exempts, hi ha obligació de declarar. Es pagarà segons les taules d’impostos per trams per a les rendes del treball que operin en aquell moment.

Excepcions

Però, més enllà de la norma general i dels mínims exempts, hi ha pensions que, per la seva naturalesa, estan explícitament exemptes del pagament de l’IRPF. Això no obstant, cap d’aquestes pagues es percep per jubilació. La llista és la següent:

  • Pensions derivades d’actes de terrorisme.
  • Ajuts percebuts pels afectats pel virus de la SIDA (Reial Decret-Llei 9/1993).
  • Pensions a favor dels qui van patir lesions o mutilacions amb motiu o com a conseqüència de la Guerra Civil.
  • Pensions per inutilitat o incapacitat permanent del Règim de Classes Passives, sempre que la lesió o malaltia inhabilités completament el pensionista per a qualsevol professió.
  • Pensions d’orfandat.
  • Indemnitzacions per temps de presó com a conseqüència dels supòsits de la Llei d’Amnistia.

La majoria de pensionistes no paguen IRPF

Això no obstant, molts pensionistes no paguen l’Impost de la Renda. Això té a veure més amb les quantitats percebudes que amb les excepcions previstes a la llei. Tant els qui tenen una pensió contributiva (aquella paga que es rep després d’haver cotitzat en quantitat suficient a la Seguretat Social) com no contributiva (la que es paga tot i no haver cotitzat o no haver-ho fet prou) han de tributar per IRPF. En tot cas, els del segon tipus de pensió no acostumen a pagar perquè, en general, les quantitats que perceben són molt baixes.

Llegeix també: Les 3 idees perquè el teu pla de pensions sigui més avantatjós fiscalment en la declaració de la renda

Es calcula que gairebé 7 de cada 10 pensionistes no paguen IRPF majoritàriament per aquesta causa. Són càlculs apareguts a la premsa després de la pertinent consulta a l’Agència Tributària. La pensió mitjana a Espanya supera per poc els 14.500 euros bruts anuals, la qual cosa indica que molts queden fora de tributar per aquesta quantitat.

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.