Com afectarà la jubilació dels baby boomers a la nostra economia? Descobreix-ho!

Funcionaria de carrera de la Administración General del Estado
Assegura la teva jubilació

Règim de classes passives de l’Estat: descobreix les seves particularitats

Setembre 28, 2020 9 min 13 vegades compartit

Mentre que la majoria dels treballadors a Espanya cotitzen en el Règim General de la Seguretat Social, algunes categories de funcionaris de l’Estat ho fan en el règim de Classes Passives.

Aquest sistema té una sèrie de característiques i particularitats diferents de les de la resta de funcionaris, com l’edat de jubilació o la manera d’accedir a una jubilació anticipada. Si vols saber quines són, continua llegint!

Fes la teva simulació: Descobreix el pla d’estalvi ideal per al teu futur

Què és el règim de Classes Passives? 

El règim de Classes Passives és un règim especial de la Seguretat Social al qual es poden acollir certs funcionaris i que presenta algunes diferències respecte al Règim General. Una de les diferències més rellevants és l’edat d’accés a la jubilació.

Abans d’avançar en aquesta matèria, és important tenir en compte que aquest règim es troba en vies d’extinció. Concretament, els funcionaris que es van incorporar al sistema després de l’1 de gener de 2011, directament formen part del Règim General. Tanmateix, els treballadors públics que ja eren dins del règim de Classes Passives no patiran cap canvi pel que fa a les regles de cotització i condicions d’accés a la jubilació.

El 2020 ja es va començar a agilitzar aquesta transició i la gestió de les pensions de les Classes Passives de l’Estat va passar del Ministeri d’Hisenda al de Seguretat Social, on es gestionen les pensions dels funcionaris del Règim General.

Qui pertany a aquest règim?

Tot seguit veurem quins col·lectius es poden acollir al règim de Classes Passives:

 • Funcionaris de carrera de l’Administració General de l’Estat, de l’Administració de Justícia, de les Corts Generals, d’altres òrgans constitucionals i funcionaris estatals transferits a institucions de Comunitats Autònomes.
 • Militars de carrera, de les Escales de complement, de tropa i marineria professional i els cavallers cadets, alumnes i aspirants de les escoles i acadèmies militars.
 • Expresidents, vicepresidents i exministres del Govern de la nació i altres alts càrrecs.

Diferències amb el Règim General de la Seguretat Social

Com hem comentat, hi ha un seguit de diferències entre el funcionament del règim de Classes Passives i el del Règim General de la Seguretat Social. Tot seguit, repassarem les més importants.

Edat de jubilació

L’edat de jubilació dels funcionaris és la gran diferència entre els treballadors del Règim General de la Seguretat Social i els de Classes Passives. Per norma general, l’edat ordinària de jubilació de les classes passives de l’Estat és de 65 anys. Tanmateix, hi ha algunes excepcions:

 • Professors universitaris: poden allargar la seva vida laboral i jubilar-se al final del curs acadèmic en el qual compleixin els 70 anys.
 • Magistrats, Jutges, Fiscals i Lletrats de l’Administració de Justícia: tenen la possibilitat d’optar a la jubilació forçosa en complir 70 anys.
 • Registradors de la Propietat que hagin accedit al càrrec abans de l’1 de gener de 2015: poden optar a la jubilació forçosa en complir 70 anys.

Això no obstant, cal esmentar que els funcionaris també es poden acollir a la jubilació parcial, si bé hi ha d’haver un conveni o un acord sindical que reculli aquest punt de manera explícita.

Jubilació anticipada

Una altra de les diferències del règim de Classes Passives recau en la jubilació anticipada. Els treballadors que s’acullin a aquest règim podran accedir-hi sempre que compleixin els requisits següents:

 • Tenir una edat mínima de 60 anys.
 • Haver cotitzat almenys 30 anys a l’Estat.

Això no obstant, en aquests requisits hi ha algunes excepcions. El personal de les Corts Generals es pot retirar voluntàriament als 60 anys a partir dels 35 anys cotitzats. A més, els treballadors que tenen l’edat de jubilació forçosa fixada als 70 anys es poden retirar als 65 amb 15 anys de serveis a l’Estat.

Cal tenir en compte: és possible sumar anys de cotització en altres règims per completar el mínim exigit. En aquest cas, s’exigeix que els últims 5 anys de servei a l’Estat s’hagin dut a terme dins del règim de Classes Passives.

Pensió de jubilació de les classes passives: com es calcula?

El càlcul de la pensió dels funcionaris de les classes passives es fa a través de l’“haver regulador”, el qual es determina en funció dels anys de servei i es fixa cada any en els corresponents Pressupostos Generals de l’Estat. Ara bé, cada categoria o cos de l’Estat disposa del seu propi haver regulador.

Concretament, l’any 2022, els imports d’aquesta dada són els següents:

Grup / Subgrup EBEPHaver regulador
A141.769,42
A232.873,58
B28.786,14
C125.247,46
C219.974,95
E (Llei 30/84) i Agrupacions professionals(EBEP)17.030,22

A l’haver regulador corresponent se li ha d’aplicar el percentatge determinat, d’acord amb l’escala següent:

Anys de serveiPercentatge del regulador
11,24
22,55
33,88
45,31
56,83
68,43
710,11
811,88
913,73
1015,67
1117,71
1219,86
1322,1
1424,45
1526,92
1630,57
1734,23
1837,88
1941,54
2045,19
2148,84
2252,52
2356,15
2459,81
2563,46
2667,11
2770,77
2874,42
2978,08
3081,73
3185,38
3289,04
3392,69
3496,35
35 o més100

Muface: què és en el règim de Classes Passives?

Els funcionaris de classes passives disposen d’un mecanisme de cobertura que és complementari al règim de pensions. Es tracta del règim del Mutualisme Administratiu, gestionat per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (Muface).

Muface gestiona les prestacions sanitàries i socials que busquen la protecció del seu col·lectiu, format per prop d’un milió i mig de persones. A grans trets, podem destacar-ne:

 • L’assistència sanitària i la farmacèutica.
 • Les prestacions socials, que inclouen, entre d’altres, el subsidi per incapacitat temporal o per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, les indemnitzacions per lesions permanents no invalidants o la prestació econòmica per gran invalidesa.

Incapacitat permanent

Una de les particularitats de Muface és que concedeix una prestació econòmica mensual dirigida als mutualistes qualificats com a “grans invàlids”. Això vol dir que aquest mutualista, jubilat per incapacitat permanent amb una pèrdua anatòmica o funcional, necessita ser assistit per una altra persona per dur a terme actes del seu dia a dia. Aquestes persones cobraran el 50% de l’import íntegre de la pensió que se’ls acrediti en la nòmina de classes passives.

Pensions o ajudes de les classes passives

Pertànyer al Règim de Classes Passives no solament comporta algunes diferències a l’hora d’accedir a la jubilació, sinó que també hi ha ajudes específiques pel fet de ser un treballador que s’acull a aquest règim.

A més del règim de pensions i de la cobertura mèdica i social de Muface, el règim de Classes Passives disposa d’una sèrie de subvencions, prestacions i ajudes que es concedeixen d’acord amb l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). El 2022, el valor mensual de l’IPREM és de 579,02 euros. Tot seguit veurem algunes de les ajudes o facilitats econòmiques a les quals es poden acollir els treballadors de les classes passives.

Lesions o danys greus en la salut

En una situació d’incapacitat, ja sigui temporal o indefinida, aquestes són algunes de les condicions en les quals és possible rebre certes ajudes econòmiques.

 • Incapacitat temporal

Si la situació d’incapacitat supera els sis mesos, es rebrà una ajuda diària que equival al doble de l’IPREM durant el temps que duri la incapacitat. En alguns casos és possible estendre aquesta ajuda fins a 30 mesos.

 • Lesions invalidants

En aquests casos, la quantitat que es rebrà depèn del grau d’incapacitat. L’ajuda es calcula aplicant uns coeficients reductors (segons la situació econòmica i les persones que depenen econòmicament de l’afectat) que tenen uns límits màxims. Aquests límits són els següents:

 • Incapacitat permanent parcial o discapacitat del 33 al 44%: 40 mensualitats de l’IPREM.
 • Incapacitat permanent total o discapacitat del 45 al 64%: 60 mensualitats de l’IPREM.
 • Incapacitat permanent absoluta o discapacitat de més del 65%: 90 mensualitats de l’IPREM.
 • Gran invalidesa o discapacitat de més del 75% amb ajuda de tercera persona: 130 mensualitats de l’IPREM.

Supòsits de mort

S’hi apliquen coeficients correctors que varien en funció dels ingressos del beneficiari i que tenen un límit de 120 mensualitats de l’IPREM. Si hi ha més d’un beneficiari, la quantitat es repartirà de la manera següent:

 • Si en són beneficiaris cònjuge i fills, l’ajuda es divideix en dues meitats iguals, l’una corresponent al cònjuge i l’altra als fills.
 • Si en són beneficiaris només els fills, dividiran l’ajuda a parts iguals.
 • Si en són beneficiaris els pares del mort, distribuiran la quantitat a parts iguals.

En el cas que l’afectada sigui víctima de violència masclista, l’ajuda s’incrementarà en un 25%. En els casos de mort, l’ajuda serà incrementada en un 25% per a beneficiaris fills menors d’edat o majors incapacitats.

Delictes contra la llibertat sexual

Si la salut mental de la víctima es veu afectada, les despeses del tractament terapèutic es financen amb un màxim de cinc mensualitats de l’IPREM.

Despeses funeràries en cas de mort d’un menor o incapacitat

Els pares o tutors del menor o de l’incapacitat mort per un delicte tindran dret a la devolució de les despeses funeràries, amb el límit màxim de cinc mensualitats de l’IPREM.

En conclusió

Si formes part del règim de Classes Passives de l’Estat, t’interessa conèixer totes les característiques que el diferencien del Règim General. Encara més tenint en compte que aquest sistema es troba en vies d’extinció i que cada any el sistema de pensions pateix modificacions.

Factors com l’edat de jubilació, les opcions per jubilar-se anticipadament o com calcular la pensió futura són molt característics d’aquest grup de treballadors i és important tenir-los en compte a l’hora de planificar el retir.

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.