Funcionaria de carrera de la Administración General del Estado
Assegura la teva jubilació

El règim de classes passives de l’Estat i les seves particularitats

setembre 28, 2020 9 min 13 veces compartido

Els treballadors a Espanya cotitzen majoritàriament en el règim general de la Seguretat Social. Fins al 2011 els funcionaris de l’Estat podien fer-ho en el règim de Classes Passives, el qual tenia les seves particularitats i els seus avantatges.

El 2020 s’ha iniciat el traspàs de la gestió de les pensions dels funcionaris civils i militars (els del règim de Classes Passives) des del Ministeri d’Hisenda, on han estat sempre fins ara, al nou Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, on són tots.

Què vol dir “règim de classes passives”?

El Règim de Classes Passives forma part del Règim especial de la Seguretat Social dels Funcionaris de l’Estat i garanteix la protecció davant els riscos de vellesa, incapacitat i mort i supervivència de determinats col·lectius que presten o han prestat serveis a l’Estat. El nombre de pensionistes d’aquest règim arriba aquest 2020 a les 637.213 persones.

Qui pertany al règim de classes passives?

Pertanyen al Règim de Classes Passives els col·lectius següents:

 • Funcionaris de carrera de l’Administració General de l’Estat, de l’Administració de Justícia, de les Corts Generals, d’altres òrgans constitucionals o estatals que ho prevegin i funcionaris transferits a les Comunitats Autònomes (que no ingressin en cossos propis d’aquestes).
 • Militars de carrera, de les escales de complement, de tropa i marineria professional i els cavallers cadets, alumnes i aspirants de les escoles i acadèmies militars.
 • Expresidents, vicepresidents i exministres del Govern de la nació i altres alts càrrecs.

Classes passives Muface

El Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat disposa de dos mecanismes de cobertura que són complementaris:

 1. El Règim del Mutualisme Administratiu, gestionat per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE).
 2. El Règim de Classes Passives, que té les competències per al reconeixement dels drets passius i la concessió de les prestacions de classes passives (jubilació, viduïtat, orfandat i a favor de familiars).

Dins del Règim del Mutualisme administratiu, MUFACE gestiona un important conjunt de prestacions per a la protecció del seu col·lectiu, format per 1.500.000 persones aproximadament. A grans trets, hi podem distingir:

– L’assistència sanitària i la farmacèutica, complementària de l’anterior.
– Les prestacions socials, que inclouen, entre d’altres, el subsidi per incapacitat temporal o per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, les indemnitzacions per lesions permanents no invalidants o la prestació econòmica per gran invalidesa.

Principals diferències entre el règim general i el de classes passives

L’edat de jubilació és la principal diferència entre els treballadors en el règim general de la Seguretat Social i els que es troben en el de les Classes Passives. Des de l’1 de gener de 2011 cap nou funcionari pot formar part del règim de Classes Passives. La modificació legal que es va produir en el seu moment va igualar els treballadors d’un i altre règim pel que fa a l’edat de jubilació.

Des de la data esmentada, els funcionaris de l’Estat abans inclosos en les Classes Passives han vist equiparades les seves condicions a les de la resta de treballadors. Això afecta l’edat de jubilació, que va pujant progressivament dels 65 als 67 anys des de l’1 de gener de 2013. A més, també augmenten els períodes de cotització exigits per poder-se retirar o bé als 67, amb la paga completa, o als 65 anys.

Abans d’aquest canvi, els treballadors en les classes passives s’havien de jubilar als 65 anys, llevat d’excepcions com magistrats, jutges, fiscals i secretaris judicials, que encara poden allargar la seva activitat fins als 70 anys. Els professors universitaris poden fer-ho un cop complerts els 70. Els registradors de la propietat, sempre que hi hagin ingressat abans de l’1 de gener de 2015, també es poden jubilar als 70 anys com a màxim.

Així mateix, els funcionaris també es poden acollir a la jubilació parcial, tot i que hi ha d’haver un conveni o un acord sindical que reculli aquest punt de manera explícita.

Avantatges del règim de Classes Passives

El principal avantatge, i el més conegut, que tenen els treballadors en el règim de Classes Passives és la possibilitat d’accedir a la jubilació anticipada un cop complerts els 60 anys d’edat amb el 100% de l’haver regulador, sempre que es tinguin reconeguts 30 anys de servei. Aquests són els requisits:

 • Edat mínima: 60 anys.
 • Anys de cotització exigits: 30 anys de serveis a l’Estat.
 • Excepcions: El personal de les Corts Generals es pot retirar voluntàriament als 60 anys, però se li exigeixen 35 anys de cotització en comptes de 30. A més, els professionals que tenen l’edat de jubilació forçosa fixada als 70, es poden retirar als 65 amb 15 anys de serveis a l’Estat.
 • Cal tenir en compte: És possible afegir anys de cotització en altres règims per completar el mínim exigit. En aquest cas, si la jubilació es duu a terme després de l’1 de gener de 2011, s’exigeix que en els últims 5 anys s’hagin prestat serveis a l’Estat dins del règim de Classes Passives.

Càlcul de la pensió de jubilació de les Classes Passives

El càlcul de la pensió dels funcionaris en les Classes Passives es fa mitjançant l’haver regulador. Cada categoria o cos de l’Estat disposa del seu propi haver regulador, que es modifica amb cada Pressupost General de l’Estat.

Per a l’any 2020, els imports són els següents:

Grup/Subgrup EBEPHaver regulador
A142.184,02
A233.199,88
B29.071,88
C125.498,08
C220.173,20
E (Llei 30/84) i Agrupacions professionals
(EBEP)
17.199,27

A l’haver regulador corresponent se li ha d’aplicar el percentatge determinat, d’acord amb l’escala següent:

Anys de serveiPercentatge del regulador
11,24
22,55
33,88
45,31
56,83
68,43
710,11
811,88
913,73
1015,67
1117,71
1219,86
1322,1
1424,45
1526,92
1630,57
1734,23
1837,88
1941,54
2045,19
2148,84
2252,52
2356,15
2459,81
2563,46
2667,11
2770,77
2874,42
2978,08
3081,73
3185,38
3289,04
3392,69
3496,35
35 o más100

Jubilació i pensions de les classes passives i MUFACE

El personal civil inclòs en el Règim de Classes Passives de l’Estat, quan es jubili i tingui cotitzats més de 15 anys efectius de servei a l’Estat, té dret a la pensió de jubilació.

La jubilació dels funcionaris es pot produir per tres motius:

 • Forçosa per edat: en complir l’edat legalment establerta.
 • Voluntària: a sol·licitud del funcionari.
 • Per incapacitat permanent per al servei.

MUFACE gestiona diferents prestacions per als funcionaris, que van des de l’assistència sanitària a les ajudes per IT (incapacitat temporal) o risc en la gestació, o les prestacions per lesions o per gran invalidesa.

Altres pensions o ajudes i les seves quanties

Lesions o danys greus en la salut

 • Incapacitat temporal: si la incapacitat supera els sis mesos es rep una ajuda que equival al doble de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) diari mentre duri aquesta situació. És possible, en segons quins casos, estendre a 18 mesos, prorrogables a 30, aquesta ajuda.
 • Lesions invalidants: Els límits màxims segons el grau d’incapacitat són els següents:

– Incapacitat permanent parcial o discapacitat del 33 al 44%: 40 mensualitats de l’IPREM.
– Incapacitat permanent total o discapacitat del 45 al 64%: 60 mensualitats de l’IPREM.
– Incapacitat permanent absoluta o discapacitat de més del 65%: 90 mensualitats de l’IPREM.
– Gran invalidesa o discapacitat de més del 75% amb ajuda de tercera persona: 130 mensualitats de l’IPREM. Durant el 2020 el valor mensual de l’IPREM és, des de l’1-1-2020, de 537,84 euros.

Supòsits de mort

Sobre un límit de 120 mensualitats de l’IPREM s’apliquen coeficients correctors en funció dels ingressos del beneficiari. Si hi ha més d’un beneficiari, la quantitat es reparteix així:

 • Si hi concorren cònjuge i fills: l’ajuda es divideix en dues meitats, una de les quals correspondrà al cònjuge i l’altra als fills, que la repartiran per parts iguals.
 • Si només hi concorren fills: dividiran l’ajuda per parts iguals.
 • Si en són beneficiaris els pares del mort, distribuiran la quantitat corresponent per parts iguals. Si només hi ha un pare amb dret a l’ajuda, la percebrà íntegrament.

En el cas que l’afectada sigui víctima de violència de gènere, l’ajuda s’incrementarà en un 25%. En els casos de mort, l’ajuda serà incrementada en un 25% per a beneficiaris fills menors d’edat o majors incapacitats.

Delictes contra la llibertat sexual

Si la víctima pateix danys en la salut mental, les despeses del tractament terapèutic es costegen amb un màxim de cinc mensualitats de l’IPREM.

Despeses funeràries en cas de mort de menor o incapacitat

Els pares o tutors del menor o de l’incapacitat mort per un delicte tindran dret al rescabalament de les despeses funeràries (vetlla, transport, incineració o enterrament), amb el límit màxim de cinc mensualitats de l’IPREM.

Incapacitat permanent a MUFACE

MUFACE ofereix una prestació econòmica mensual dirigida als mutualistes qualificats com a grans invàlids. Com a quantia es cobra el 50% de l’import íntegre de la pensió que se li acrediti en la nòmina de classes passives a cada moment. Qui n’és el beneficiari? El mutualista jubilat per incapacitat permanent que, per una pèrdua anatòmica o funcional, necessiti ser assistit per una altra persona per dur a terme els actes més essencials de la vida.

Més informació:

Com es calcula la pensió dels funcionaris?

És possible la jubilació parcial per als funcionaris?

Temas relacionados