Tipos de primas en los seguros de vida
Protegeix-te a tu i als teus

Els tipus de primes a les assegurances de vida

Març 4, 2024 6 min

Pot passar que contractar una assegurança de vida sigui una gran novetat per a tu. I poder sorgeixen dubtes sobre què és una prima o com es calcula. Les assegurances de vida estan pensades per protegir-te a tu i els teus en cas d’accident o de defunció i venen acompanyades d’una aportació econòmica o prima que ha de pagar l’assegurat. Per calcular la prima d’una assegurança de vida es tenen en compte diversos factors essencials: l’edat del contractant, l’estat de salut i el capital assegurat. 

En l’article següent veurem a fons els diferents tipus de primes que poden tenir les assegurances de vida. La intenció és proporcionar una visió integral que et permeti prendre decisions estratègiques en l’àmbit de la planificació financera i asseguradora i triar el tipus de prima que més et convingui per a la pòlissa. Comencem!

Què és exactament la prima d’una assegurança de vida?

La prima d’una assegurança de vida és l’import que ha de pagar l’assegurat per accedir a les cobertures que ofereix l’asseguradora. En altres paraules, són els diners que una persona paga a una companyia d’assegurances per estar protegida davant d’un cert risc. És l’aportació econòmica que fas perquè, en cas de malaltia, accident o defunció, la companyia d’assegurances t’ajudi econòmicament a tu o els teus éssers estimats. 

La prima o preu de l’assegurança depèn del tipus d’assegurança de vida i del temps que vulguis estar cobert. Es tracta de l’import que cal pagar per tenir aquesta seguretat.

La prima s’inclou en el contracte d’assegurança, ja que consolida el compromís entre el prenedor i la companyia d’assegurances, a més de facilitar la mutualització del risc. 

Els tipus de prima d’assegurances

Existeixen diferents tipus d’assegurances de vida. Els podem classificar segons les seves característiques, segons la modalitat de pagament o la variabilitat en el temps. Vegem amb més detall aquesta classificació:

Calcula el preu de la teva assegurança
Demana la trucada d'un especialista
Et truquem?
O truca al 900101222

Calcula el preu de la teva assegurança

Et truquem?

Primes per modalitat de pagament

Podem parlar de diferents tipus de primes segons la recurrència de pagament i del període assegurat que s’inclogui a la pòlissa d’assegurança:

 • Anual. En la prima anual el prenedor de l’assegurança abona un pagament únic que servirà per mantenir la vigència de la pòlissa durant un any.
 • Única. Com el mateix nom indica, una prima única és quan el prenedor fa el pagament de l’assegurança de vida d’un sol cop i cobreix la vigència completa de l’assegurança. 
 • Fraccionada. En aquest cas, el pagament anual de l’assegurança es divideix en determinats pagaments mensuals. Pot ser de forma semestral, trimestral o mensual.
 • Periòdica. Aquí el preu de l’assegurança es paga de manera periòdica, i l’habitual és que sigui anual.
 • Trimestral. Quan es decideix fer l’abonament de la prima en quatre pagaments a l’any, cada tres mesos; semestral, dos pagaments, un cada sis mesos des de la contractació de la pòlissa, i per últim, bimestral, en què la prima es divideix en sis pagaments anuals que s’aniran succeint cada dos mesos.

Segons la quantitat del preu de l’assegurança de vida també hi ha diferents tipus de primes, com poden ser els següents:

 • La prima creixent, en què la quantitat que cal pagar per la pòlissa va creixent en funció de l’increment del risc de defunció de l’assegurat.
 • La prima decreixent, en què la quantitat que cal pagar va baixant conforme baixa el capital assegurat. Aquest és el tipus de prima que s’utilitza per a les assegurances de vida vinculades al pagament d’una hipoteca en què, conforme el deute amb el banc va disminuint i, per tant, el capital assegurat també disminueix, la prima que hem de pagar per l’assegurança és més baixa cada any.

Per característiques de la prima

 • Prima vitalícia: aquella que s’abona cada any, de manera continuada, mentre el prenedor de l’assegurança de vida es manté amb vida.
 • Prima de risc: es limita a cobrir el prenedor únicament en cas de defunció.

Per variabilitat en el temps

En funció de la variabilitat de la prima en el temps podem parlar de la classificació següent:

 • Les assegurances de vida amb prima anivellada. La prima anivellada és aquella que es manté constant durant la vigència de la pòlissa de l’assegurança. El preu s’obté en fer una mitjana de diversos tipus de primes de risc. Aquesta mena de prima generalment està associada a assegurances de vida amb hipoteca proporcionades per l’entitat bancària. Per calcular aquesta prima, cal tenir en compte el temps que dura la hipoteca i el cost total de l’assegurança de vida per a aquests anys. Després es divideix en mensualitats la quantitat de les quals se suma a la mensualitat del pagament de la hipoteca.
 • Assegurances de prima natural. Es tracta de pòlisses en què la prima s’actualitza cada any en funció de l’edat actuarial de l’assegurat. No només es té en compte l’edat biològica, sinó que es consideren factors com, per exemple, l’esperança de vida per determinar aquesta edat especial i avaluar el risc de l’assegurat sobre la base de la seva conjuntura personal. L’edat actuarial és com s’adapta el preu de l’assegurança de vida a la història, la salut i altres factors de l’assegurat que el fan únic.

Recapitulant, quin tipus de prima em convé més?

L’elecció del tipus de prima d’assegurança de vida depèn de les teves necessitats i preferències respecte dels diferents tipus de pagament i quantitats. Si busques estabilitat a l’hora de fer els pagaments, una prima anivellada podria ser l’adequada. Al contrari, si prefereixes primes més baixes al principi que augmentin progressivament en el temps, podries considerar una prima creixent.

Són molts els motius pels quals cal contractar una assegurança de vida i cada vegada més persones decideixen garantir l’estabilitat econòmica futura dels seus familiars. En qualsevol cas, tria el tipus de prima que s’ajusti als teus objectius financers i estil de vida.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.