pensión de jubilación tras defunción
Assegura la teva jubilació

Què passa amb la pensió de jubilació després de la defunció?

Març 28, 2023 5 min

El funcionament de certes pensions acostuma a generar dubtes. Quan la sol·licito? Quina documentació he d’aportar? Com la calculo? I si parlem de la pensió de jubilació, et pot sorgir, tant si n’ets el beneficiari com si ets un dels familiars, algun dubte més. 

Què passa amb la pensió de jubilació després de la defunció? Quan es deixa de cobrar? Cal notificar-ho? Per norma general, la pensió de jubilació després de la defunció del seu receptor s’extingeix. Això sí, com veurem tot seguit, en certs casos excepcionals es pot cobrar una pensió a favor de familiars. Hem repassat la norma que dicta la Seguretat Social i t’ho expliquem tot en aquest post. Som-hi!

Què cal fer amb la pensió de jubilació després de la defunció

La mort d’un familiar sempre implica una quantitat de tràmits i paperassa administrativa que moltes vegades ens agradaria evitar. En cas que aquest familiar estigués cobrant una pensió de jubilació, és obligatori comunicar a la Seguretat Social aquesta situació. De fet, tingues en compte que, si no es comunica de manera oficial a temps i el familiar (o familiars) cobra la pensió, es considera un delicte penal que pot comportar fins i tot penes de presó.

I és que, de la mateixa manera que el pensionista ha de comunicar qualsevol canvi en les seves circumstàncies econòmiques o familiars que pugui afectar el càlcul de la pensió, després de morir, els seus familiars ho han de fer saber a l’Administració. S’ha de comunicar en un termini màxim de 30 dies en un dels centres d’atenció i informació de la Seguretat Social, prèvia sol·licitud de cita prèvia.

En aquesta cita, cal aportar el certificat mèdic de defunció (que expedeix el metge que atén la mort). Per validar aquest certificat, cal presentar-lo al Registre Civil prèviament.

Quan es deixa de cobrar la pensió després de la defunció?

Les pensions, per norma general, es cobren per mensualitat natural en catorze pagues (dotze d’ordinàries i dues d’extraordinàries). La Seguretat Social no deixa d’abonar la prestació el dia de la defunció, sinó que paga el total del mes i la part proporcional de la paga extra que li correspongués. Aleshores, es cobra la pensió el mes de defunció? Com hem vist, la resposta és sí. Les mensualitats s’abonen íntegres, per tant, també la que correspon al mes de la mort, amb independència del dia exacte.

La defunció d’un familiar pensionista pot derivar en una altra pensió?

Sí, la mort d’un familiar que estigués cobrant una pensió pot generar el dret als seus familiars per cobrar una altra pensió. S’anomena pensió en favor de familiars, i es tracta d’una prestació econòmica mensual que s’atorga als familiars del difunt que hi convisquessin i en depenguessin econòmicament. Es concedeix per satisfer les necessitats econòmiques derivades de la defunció d’aquestes persones. 

Els beneficiaris poden ser familiars (pares, avis, fills, nets o germans) que, després d’haver conviscut i depès econòmicament del difunt amb una antelació mínima de dos anys a la data de defunció, no tinguin dret a una altra pensió pública, manquin de mitjans de subsistència i compleixin els requisits següents:

  • Cal acreditar un període de cotització, que variarà segons la situació laboral del difunt i de la causa que en determina la mort:
    • En alta o situació assimilada a l’alta: 500 dies dins d’un període de cinc anys immediatament anteriors a la defunció o quinze anys al llarg de tota la vida laboral.
    • Sense alta: quinze anys al llarg de tota la vida laboral.
    • Pensionistes: no s’exigeix cap període mínim de cotització.
  • No cal un període previ de cotització quan la mort és conseqüència d’accident o de malaltia laboral.

No obstant això, si tens cap dubte sobre els requisits, el millor és anar a un Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), on t’informaran més a fons sobre aquesta prestació de supervivència. 

Aquesta pensió es pot sol·licitar de manera presencial en un CAISS o de manera telemàtica a través del portal on-line de la Seguretat Social.

Recapitulem

En definitiva, si et preguntes què passa amb la pensió de jubilació després de la defunció, el primer pas és comunicar-ho a l’Administració en un termini de 30 dies. Els familiars tenen l’obligació de fer-ho presentant a la Seguretat Social el certificat de defunció del pensionista. Recorda que, si no ho fas i continues cobrant una prestació que no et correspon, estaràs cometent un delicte penal. 

El pensionista cobrarà la pensió completa del mes de la defunció, a més de la part proporcional de la paga extra que li correspongui. D’altra banda, si els familiars del difunt hi convivien i en depenien econòmicament, tindran dret, si compleixen una sèrie de requisits, a rebre una pensió de supervivència.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.