Derecho a pensión sin cotizar
Assegura la teva jubilació

Tinc dret a pensió de jubilació si no he cotitzat mai?

Gener 29, 2024 6 min

Quan arriba l’edat legal per retirar-se del món laboral, poden sorgir alguns dubtes. Per exemple, si és possible accedir a una pensió de jubilació si no has cotitzat mai a la Seguretat Social. Res de pànic: has de saber que no estàs sol. Hi ha ajuts econòmics i opcions per a aquelles persones que no hagin cotitzat prèviament o ho hagin fet, però sense arribar al mínim d’anys exigits per rebre la pensió de jubilació.

En aquest article, t’explicarem els supòsits on pots tenir dret a una pensió de jubilació sense haver cotitzat abans. Descobreix les claus per assegurar el teu futur financer durant el teu temps de jubilació, independentment del teu historial laboral. Som-hi!

Quina pensió em queda si no he cotitzat mai?

Les persones amb edat ordinària per jubilar-se o les famílies més econòmicament indefenses que no han arribat a cotitzar mai, tenen dret a rebre una prestació no contributiva per jubilació. Aquest ajut econòmic garanteix uns ingressos mínims, assistència mèdica, fàrmacs gratuïts i serveis socials complementaris. 

L’administració d’aquestes pensions no contributives recau en els organismes corresponents de cada comunitat autònoma i en les direccions provincials de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO) a les localitats de Ceuta i Melilla.

Diferències entre pensió contributiva i no contributiva

Primer de tot, repassem aquests conceptes. L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) té dos tipus de pensions: les contributives i les no contributives. Per rebre la primera cal declarar un període mínim de cotització de 15 anys (per arribar a rebre el 50% de la pensió), dels quals almenys 2 anys han d’estar compresos dins dels 15 anys immediatament anteriors al moment d’accedir a la pensió de jubilació.

Mentrestant, les pensions no contributives s’obtenen quan una persona no ha cotitzat prou a la Seguretat Social. Dins d’aquesta modalitat hi ha les pensions d’invalidesa i jubilació. L’objectiu principal és assegurar una prestació econòmica per a tots els ciutadans que estan en situació de retirar-se. Per això, els ciutadans espanyols i els nacionals d’altres països amb residència legal a Espanya han de complir una sèrie de requisits.

Requisits per rebre la pensió no contributiva per a persones que no han cotitzat

Perquè aquelles persones que no han cotitzat mai puguin accedir a la pensió, gestionada per l’Imserso juntament amb les comunitats autònomes, cal complir uns requisits determinants:

  • No tenir prou rendes. Es considera carència quan els ingressos personals o sumant tots els ingressos de les diferents persones de la unitat econòmica de convivència, no superen els llindars que marca la llei. Per a aquest 2024, les noves quanties es revaloren en un 6,9%.

Les rendes mínimes anuals varien en funció de si la persona viu sola o si viu amb el seu cònjuge o familiars amb llaços de parentiu de consanguinitat o adopció fins al segon grau (pares, avis, fills, nets i germans del sol·licitant de la pensió no contributiva). En el segon cas, les rendes mínimes són més grans.

  • Tenir una edat mínima de 65 anys.
  • Residir a Espanya i haver-ho fet durant 10 anys com a mínim, comptats des dels 16 anys fins a la data en què el beneficiari pot rebre la pensió de jubilació. D’aquests 10 anys, almenys 2 han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data en què se sol·licita la pensió.
  • No estar rebent la pensió no contributiva d’invalidesa, ja que és incompatible amb la prestació no contributiva de jubilació.

Si s’arriben a complir tots els requisits, totes aquelles persones que tinguin 65 anys i estiguin en estat de jubilació sense haver arribat a cotitzar, es podran beneficiar de la prestació no contributiva per jubilació.

Quines altres pensions hi ha per a persones que no han cotitzat mai?

A més del que hem comentat abans, l’Ingrés Mínim Vital també és una altra opció amb l’objectiu de prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o integrades en una unitat de convivència que no tenen recursos econòmics bàsics per cobrir les necessitats bàsiques i que no han cotitzat mai.

Igual que la prestació no contributiva per jubilació requereix complir determinats criteris per obtenir-los, l’Ingrés Mínim Vital (IMV) segueix uns requisits. A continuació, es detallen els requisits necessaris per accedir a aquest benefici:

  • Tenir entre 23 i 65 anys. Les persones més grans de 18 anys també el podran sol·licitar sempre que tinguin un menor a càrrec seu.
  • Residir de forma legal, i haver-ho fet de manera continuada i ininterrompuda, a Espanya durant almenys un any anterior a la sol·licitud. Excepte per als menors incorporats a la unitat de convivència, persones víctimes de tràfic d’éssers humans i d’explotació sexual i les dones víctimes de violència de gènere.
  • Demostrar una situació de vulnerabilitat econòmica.
  • Esgotar tota prestació i pensió a què es tingués dret i no superar el llindar d’ingrés establert per la Seguretat Social.

L’any 2023, l’IMV ofereix una quantitat que va des dels 6.784,44 euros fins als 14.925,96 a l’any, encara que aquesta quantitat pot variar segons el tipus de família o si hi ha cap membre de la unitat familiar que presenti alguna discapacitat.

I si he cotitzat a la Seguretat Social, però menys del que s’exigeix, tinc dret a rebre una pensió?

En cas d’haver cotitzat a la Seguretat Social, però menys dels 15 anys necessaris per obtenir el 50% de la base reguladora, s’hauran de conformar amb una pensió no contributiva. Si et demanes quants anys cal cotitzar per cobrar la jubilació, t’interessarà saber que per arribar al 100% de la pressió cal haver treballat almenys 35 anys. Tot el que es quedi entre aquests mínims implica cobrar només un percentatge de la base reguladora per cada mes cotitzat de més.

Recapitulem: Si no he cotitzat mai, tinc dret a una pensió?

Ja penses a assegurar la jubilació? Si tens el mínim d’anys cotitzats, no dubtis a calcular quant cobraràs quan et jubilis. Si, per contra, estàs esperant una pensió per a persones que no han cotitzat mai, cal que coneguis per endavant quant disposaràs durant el teu retir per ser més previsor amb el futur.

Si encara tens dubtes sobre quina pensió et queda si no has cotitzat mai, tranquil, perquè sí que tens dret a una pensió no contributiva i la quantia la marca l’Estat cada any. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.