940 X 480 solicitar
Assegura la teva jubilació

Com s’ha de sol·licitar la jubilació?

Novembre 18, 2019 3 min 10 vegades compartit

La sol·licitud de jubilació és un procediment senzill, com es pot comprovar en la guia de la Seguretat Social. El primer que cal fer és comprovar si es compleixen els requisits:

  1. L’edat de jubilació ordinària el 2019 és de 65 anys i 8 mesos, excepte en el cas d’aquells que acreditin al menys 36 anys i 9 mesos de cotitzacions, els quals podran accedir-hi des dels 65 anys.
  2. Cal haver cotitzat almenys 15 anys, o un mínim de 2 anys en l’interval de 15 anys immediatament anteriors a la data en què es produeixi la jubilació.

Efectes immediats

La jubilació per a treballadors que es trobin en situació d’alta tindrà efectes econòmics des de l’endemà del cessament en l’activitat, sempre que la sol·licitud s’hagi dut a terme dins dels 3 mesos anteriors o posteriors al cessament.

Si se sol·licita amb posterioritat, els efectes econòmics tindran una retroactivitat màxima de 3 mesos.

Si no s’hi accedeix des d’una situació d’alta, els efectes econòmics seran aplicables des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

Com es presenta la sol·licitud

La sol·licitud, acompanyada de la documentació requerida, s’ha de presentar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (els treballadors del mar, a l’Institut Social de la Marina).

  1. És necessari descarregar i omplir l’imprès de sol·licitud de jubilació, i presentar-lo personalment en qualsevol centre de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
  2. Cal identificar-se amb el DNI (els estrangers, amb el passaport i el Número d’Identificació d’Estranger exigit per l’Agència Tributària als efectes de pagament).
  3. En cas de jubilació parcial es necessita un certificat d’empresa sobre dades laborals del jubilat parcial i del treballador rellevista.
  4. En cas de jubilació anticipada amb bonificació d’edat i per malaltia especial, es requereix certificat de l’empresa o empreses on constin la categoria professional i els períodes treballats en aquest lloc, o cartilla d’embarcament i desembarcament per a l’Institut Social de la Marina.
  5. En cas de jubilació anticipada, si el cessament en la feina va ser per causa no imputable al sol·licitant, cal acreditar documentalment que es va produir per alguna de les causes següents: acomiadament col·lectiu o objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (amb acreditació d’haver percebut indemnització –mitjançant transferència bancària o document equivalent– o haver interposat demanda judicial en reclamació d’aquesta o d’impugnació de la decisió extintiva); mort, jubilació o incapacitat de l’empresari o extinció de la personalitat jurídica; extinció del contracte per resolució judicial o força major (amb còpia de la Resolució de l’Autoritat Laboral); o pel fet de ser víctima de violència de gènere.
  6. Si el cessament en la feina va ser voluntari: identificació del cònjuge, acreditació del parentiu mitjançant el llibre de família o l’acta del Registre Civil i emplenament dels ingressos de l’apartat 4 (dades de la futura pensió).

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.