Funcionari calculant la seva pensió online
Assegura la teva jubilació

Com es calcula la pensió dels funcionaris?

Juliol 13, 2020 4 min 9 vegades compartit

Com es calcula la pensió dels funcionaris? A diferència del que passa amb els treballadors en el règim general, la pensió dels quals es calcula en funció de les bases de cotització dels salaris, amb els funcionaris inclosos en el règim de Classes Passives aquest càlcul s’estableix mitjançant l’haver regulador.

L’haver regulador és la base per al càlcul de les pensions dels funcionaris i depèn de la categoria de l’empleat públic o del Cos al qual serveixi. Dit d’una altra manera, el càlcul és independent del salari que percep el funcionari.

Com es fixa l’haver regulador? Es fa a través de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Aquest 2020, degut a la manca d’aprovació de la Llei de Pressupostos, s’han prorrogat automàticament els pressupostos del 2019 (prorrogats al seu torn del 2018). Els pressupostos recullen les quanties dels havers reguladors de les pensions de jubilació per a cadascun dels grups en què s’enquadren els funcionaris públics acollits al règim de Classes Passives. El 2020, amb caràcter general, les pensions dels funcionaris experimenten un increment del 0,9 % respecte a l’import el 2019.

El càlcul de la pensió dels funcionaris acollits al règim de Classes Passives el 2020

Per determinar la quantia de la pensió ordinària s’aplica a l’haver regulador que correspongui del Cos o categoria del funcionari un percentatge que s’estableix en funció dels anys complets de servei a l’Estat.

Per a l’any 2020, els imports són els següents:

Grup/Subgrup EBEPHaver regulador
A142.184,02
A233.199,88
B29.071,88
C125.498,08
C220.173,20
E (Llei 30/84) i Agrupacions professionals
(EBEP)
17.199,27

A l’haver regulador corresponent se li ha d’aplicar el percentatge determinat, d’acord amb l’escala següent:

Anys de serveiPercentatge del regulador
11,24
22,55
33,88
45,31
56,83
68,43
710,11
811,88
913,73
1015,67
1117,71
1219,86
1322,1
1424,45
1526,92
1630,57
1734,23
1837,88
1941,54
2045,19
2148,84
2252,52
2356,15
2459,81
2563,46
2667,11
2770,77
2874,42
2978,08
3081,73
3185,38
3289,04
3392,69
3496,35
35 o més100

El 2020 els funcionaris no podran percebre com a pensió pública un import màxim superior als 2.683,34 euros mensuals o 37.566,76 euros anuals.

Què passa si el funcionari ha prestat servei en dos o més Cossos?

Quan es dona aquesta circumstància, és a dir, quan hi ha un haver regulador diferent per a cada Cos o categoria en què ha exercit la seva feina el funcionari, es té en compte tot l’historial administratiu, des del seu ingrés fins al cessament de la seva activitat.

Amb tot l’historial s’aplica una fórmula que pren els havers reguladors de cada moment, així com els percentatges sobre els anys complets de servei. El percentatge que s’aplicarà es calcula per cada fracció completa superior a l’any fins al límit màxim, i l’excés de temps queda sense computar.

Funcionari calculant la seva pensió per Internet

Prolongació en el servei actiu: com queda la pensió

És una casuística que s’aplica, amb caràcter general, a aquelles jubilacions que es produeixin a una edat superior a l’edat de jubilació forçosa per a cada Cos. Per exemple, és el cas de jutges, magistrats, fiscals, advocats fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia, docents universitaris i registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles que causin pensió a partir de l’1 de gener de 2015. Caldrà que tinguin 65 anys complerts. A aquests funcionaris se’ls reconeixerà un percentatge extra per cada any complet de serveis a l’Estat, des dels 65 anys fins que efectivament es produeixi la jubilació.

Aquesta és l’escala aplicable:

Fins a 25 anys de serveis efectius a l’Estat, el 2 %.
Entre 25 i 37 anys de serveis efectius a l’Estat, el 2,75 %.
A partir de 37 anys de serveis efectius a l’Estat, el 4 %.

Si la pensió supera el màxim fixat per a les pensions públiques, hi ha la possibilitat de percebre una quantitat extra que no pot superar l’haver regulador del Grup/Subgrup A1.

Servei militar obligatori i prestació social substitutòria

El servei militar obligatori i la prestació social substitutòria únicament es tenen en compte als efectes de la pensió del funcionari quan es produeixin després de l’ingrés en la funció pública. Si es produeixen abans, només es té en compte el temps que superi el màxim establert pel servei militar obligatori.

Còmput recíproc

Puc computar les cotitzacions d’altres règims de la Seguretat Social amb els de Classes Passives? La resposta és sí. És possible totalitzar els períodes de cotització successius o alternatius per adquirir el dret a pensió com per fixar el percentatge aplicable al seu càlcul.

Més informació:

Quins requisits han de complir els funcionaris públics per acollir-se a la jubilació voluntària anticipada?

Classes passives: privilegis amb data de caducitat

Temes relacionats