9 Profesiones jubilación íntegra anticipada
Assegura la teva jubilació

9 professions que permeten la jubilació anticipada i cobrar el 100% de la pensió

Març 5, 2024 10 min

És possible que siguis un dels afortunats i que la teva professió formi part d’aquesta llista. Tot i que si és així és perquè la Seguretat Social considera que pertanys a algun dels grups de professionals que s’enfronten a condicions excepcionals que exposen la seva salut i seguretat diàriament. Per això, es reconeixen aquestes circumstàncies i s’ofereix la possibilitat d’accedir a la jubilació anticipada amb el 100% de la pensió.

En aquest apunt et revelem la llista de professions que permeten aquest avançament en l’edat de retirar-se, alhora que destaquem els requisits necessaris que fan possible aquesta opció per a aquells que exerceixen certes feines.

Les professions que permeten la jubilació anticipada

Hi ha professions amb una “naturalesa penosa, perillosa, tòxica o insalubre”, tal com assegura l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), i que presenten “elevats índexs de morbiditat o mortalitat”. L’INSS avisa que els qui exerceixin aquestes professions es poden acollir a una jubilació anticipada voluntària abans dels 65 anys. I no solament això, sinó que fins i tot poden accedir al 100% de la pensió des dels 52 anys.

Sempre que els treballadors afectats acreditin en la respectiva professió o feina el mínim d’activitat que s’hi estableixi, es trobin en situació d’alta o assimilada a la d’alta i compleixin els requisits que et detallem a continuació. Comencem!

 1. Treballadors de l’Estatut Miner

Un exemple clar de professionals que fan la seva activitat sota el perill de contraure una malaltia per toxicitat, entre altres riscos, són els miners. Tal com regula el Reial Decret Llei, des del 1984, és possible accedir a una jubilació anticipada des dels 52 anys si pertanys a aquest grup professional. Segons la Seguretat Social:

 • Els treballadors per compte d’altri inclosos en l’àmbit de l’Estatut del Miner, mitjançant l’aplicació de coeficients reductors de l’edat de jubilació si concorren en circumstàncies de “penositat, toxicitat, perillositat o insalubritat”.
 • El període de temps en què es redueix l’edat de jubilació es considera com a cotitzat, únicament, per determinar el percentatge aplicable a la base reguladora.
 • Es permetrà accedir-hi als qui estiguin duent a terme altres activitats al mateix temps i que estiguin incloses en algun altre Règim de la Seguretat Social, però la reducció en aquest cas només s’aplicarà a efectes de l’edat.
 1. Treballadors del Mar

Per a tots els treballadors del mar i del sector pesquer també hi ha aquests avantatges, que ja es recullen en un Reial Decret Llei de 2007. Es podran reduir entre un 0,10 i un 0,40 segons la professió que exerceixin. L’avançament màxim és de 10 anys respecte a l’edat ordinària de jubilació. Així, aquesta jubilació es podria produir a partir dels 55 anys.

 1. Treballadors ferroviaris

Pel que fa als coeficients d’edat aplicable a aquest tipus de treballadors, la normativa legal preveu unes reduccions d’entre el 0,15 i el 0,10 d’entre una gran llista de professions. Segons es recull en la norma de la Seguretat Social:

 • L’edat mínima exigida es reduirà als qui pertanyin a grups i activitats de “naturalesa especialment perillosa o penosa”, i la reducció dependrà del període de temps treballat en aquests grups i activitats. Però en aquest cas es descomptaran totes les faltes a la feina, excepte les que tinguin per motiu la baixa mèdica i les autoritzades amb dret a retribució per les normes aplicables.
 • El càlcul del període de temps es farà sense fraccions, però si n’hi ha, les que excedeixin els sis mesos seran computades com un any i les inferiors no es computaran.
 • Quan la jubilació afecti treballadors que estiguin duent a terme altres activitats al mateix temps que donin lloc a la seva inclusió en algun altre Règim de la Seguretat Social, com ara supòsits de pluriactivitat, la reducció només s’aplicarà a efectes de l’edat.
 1. Professionals taurins

Des de matadors fins a toreros còmics, tot aquest grup de professionals es poden jubilar als 55 anys, i també podran cobrar el 100% de la pensió de jubilació tots aquells professionals taurins que compleixin papers de: matador, rellonejador i novellers.

Això sí, cal que acreditin haver participat en un mínim de 150 espectacles taurins. Aquest requisit s’amplia fins als 200 espectacles per als banderillers, picadors i toreros còmics. Aquests tenen l’oportunitat d’acabar les seves carreres professionals als 55 anys. Així, la normativa marca que se’n poden beneficiar:

 • Als 55 anys per als matadors de toros, rellonejadors, novellers, banderillers, picadors i toreros còmics, sempre que acreditin que estan en alta i que han actuat en un determinat nombre d’espectacles taurins. En el cas dels matadors de toros, rellonejadors i novellers, seran 150 espectacles. Pel que fa als banderillers, picadors i toreros còmics, 200 espectacles.
 • Als 60 anys per als rematadors, sempre que acreditin que estan en alta i que han actuat en 250 espectacles taurins en qualsevol categoria professional.
 • I els 65 anys o l’edat ordinària exigida en cada moment, per als mossos d’espases i de piques i els seus ajudants. Això no obstant, es podran jubilar a partir dels 60 anys amb l’aplicació d’un coeficient reductor d’un 8% per cada any d’anticipació, sempre que acreditin haver actuat en 250 espectacles.
 1. Els artistes

Dins del col·lectiu d’artistes que es poden jubilar des dels 60 anys sense reduccions en la pensió hi ha: cantants, ballarins i trapezistes. Això sí, cal que tinguin vuit anys de servei dins dels 21 anys anteriors a cobrar la pensió. Per als artistes s’estableix el següent:

 • Podran accedir a la jubilació anticipada si han treballat en l’especialitat durant, com a mínim, vuit anys en els 21 anys anteriors a la jubilació.
 • És un requisit indispensable estar d’alta o en situació assimilada a la d’alta en la data en què es demani la jubilació.
 1. Personal de vol

A aquest grup de professionals se’ls aplicaran uns coeficients reductors de l’edat de jubilació d’un 0,40 per a pilots i segons pilots, i un altre de 0,30 per a mecànics d’aeronau, navegants, operadors de fotografia aèria, operadors de mitjans tecnològics, fotògrafs aeris i operadors de càmera, tal com indica la Seguretat Social:

 • Es podrà reconèixer pensió de jubilació anticipada als tripulants tècnics de vol, inclosos a l’Ordenança Laboral per al personal de les companyies de treballs aeris, mitjançant l’aplicació de coeficients reductors de l’edat de jubilació.
 • L’edat mínima exigida es reduirà en un període equivalent al que resulti d’aplicar al període treballat en cada categoria, del qual es descomptaran totes les faltes a la feina, a excepció de les baixes mèdiques i les absències autoritzades.
 • Quan la jubilació afecti treballadors que estiguin duent a terme altres activitats que donin lloc a la seva inclusió en algun altre Règim de la Seguretat Social, la reducció només s’aplicarà a efectes de l’edat.
 1. Els bombers

En el cas dels bombers, per regla general, és aplicable a l’edat de retir un 0,20 per cada any d’avançament des dels 60 anys o des dels 59 si acrediten 35 anys de cotització, d’acord amb el que preveu el Reial Decret Llei de 2008. Es podrà reconèixer tant els professionals que prestin serveis com els bombers o en diferents escales, categories o especialitats, així com per als qui pertanyin a corporacions locals o de comunitats autònomes.

 • Per al còmput del temps efectivament treballat, es descomptaran totes les faltes a la feina, llevat de les que es tinguin per baixa mèdica, suspensió del contracte per maternitat o paternitat, o les autoritzades amb dret a retribució.
 • A més, el període de temps en què es redueix l’edat de jubilació es considera com a cotitzat, únicament, per determinar el percentatge aplicable a la base reguladora.
 • Tant la reducció d’edat com el còmput d’aquest període a efectes del percentatge seran aplicables, encara que es tingui dret a la pensió en qualsevol altre règim diferent del Règim General.
 1. Cossos de l’Ertzaintza

A aquest cos de seguretat de la policia autonòmica basca, els passa el mateix que als bombers. Se’ls aplica un coeficient reductor de l’edat de 0,20 des dels 60 anys o des dels 59 si acrediten 35 anys de cotització.

 • El període de temps en què resulti reduïda l’edat de jubilació del treballador es computarà com a cotitzat a l’exclusiu efecte de determinar el percentatge aplicable a la corresponent base reguladora per calcular l’import de la pensió de jubilació.
 • Així mateix, mantindran el dret a aquests mateixos beneficis els qui havent arribat a l’edat d’accés a la jubilació cessin en la seva activitat com a membre d’aquest Cos però romanguin en alta per raó de l’exercici d’una activitat laboral diferent, sigui quin sigui el règim de la Seguretat Social en què per raó d’aquesta quedin enquadrats.
 • En relació amb aquest col·lectiu, serà procedent aplicar un tipus de cotització addicional sobre la base de cotització per contingències comunes, tant per a l’empresa com per al treballador.
 1. Els policies locals

En aquest cos de seguretat de l’Estat, els treballadors també tenen un coeficient del 0,20, que s’aplica fins a cinc anys abans de l’edat de jubilació ordinària i, en cas de treballadors amb 36 anys de cotització, sis anys abans d’arribar-hi. Segons s’explica a la Seguretat Social:

 • A partir del 2019 es reconeix pensió de jubilació amb una edat inferior a l’ordinària exigida en cada moment als Funcionaris de carrera, inclosos en el Règim General de la Seguretat Social, membres de la Policia local al servei de les entitats locals, en les seves diferents escales, categories o especialitats.
 • L’edat ordinària de jubilació es reduirà en un període equivalent al que resulti d’aplicar el coeficient reductor del 0,20 als anys complets efectivament treballats com a membres de la Policia local al servei de les entitats locals, en les seves diferents escales, categories o especialitats.
 • L’aplicació de la reducció de l’edat de jubilació indicada, en cap cas, donarà peu al fet que es pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior en 5 anys o en 6 anys en els supòsits en què s’acreditin 37 anys d’activitat efectiva i cotització, sense còmput de la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries.
 • Els 37 anys de cotització efectiva com a policia local, per poder anticipar l’edat de jubilació en 6 anys respecte a l’edat ordinària que correspongui, seran exigits de manera progressiva, d’acord amb:
 • Del 2023 i fins al 2026: 36 anys i sis mesos de cotització efectiva.
 • A partir del 2027: 37 anys de cotització efectiva.
 • L’anticipació de l’edat de jubilació per aplicació dels coeficients reductors es condiciona tant a la necessitat de tenir cobert el període de carència de 15 anys que s’exigeix per accedir a la prestació, com els 15 anys de cotització com a Policia Local necessaris per poder aplicar el coeficient.
 • Es descomptaran totes les faltes a la feina, excepte per incapacitat temporal, accident, per maternitat o paternitat, o per permisos i llicències retribuïts.

En conclusió:

La jubilació anticipada per a certs grups professionals és un reconeixement als treballadors que, dia a dia, afronten condicions laborals excepcionals. Aquests professionals tenen l’oportunitat de gaudir del seu merescut descans abans de l’edat ordinària de jubilació, gràcies als coeficients reductors i requisits establerts per la Seguretat Social. En aquest procés, és essencial entendre les condicions específiques de cada professió i complir els criteris establerts per assegurar una transició fluida cap a la jubilació amb el 100% de la pensió.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.