Matrimoni jubilat gaudint del temps lliure
Assegura la teva jubilació

Recomanacions per fomentar l’estalvi per la jubilació

Novembre 25, 2014 5 min 9 vegades compartit

Arran de la presentació de l’estudi guanyador del X Premi Edad&Vida: “El comportament ciutadà en la planificació de la jubilació. El cas espanyol en un escenari de reformes, canvis i incertesa “, realitzat per ESADE i amb la col·laboració de VidaCaixa, s’estableixen una sèrie de recomanacions dirigides a les administracions, empreses i ciutadans, per fomentar la cultura de l’estalvi i millorar així la capacitat econòmica de la gent gran. Les detallem tot seguit:

Recomanacions dirigides a l’Administració:

1.- Hauria de garantir un marc legal estable, sense contínues reformes, que permeti als ciutadans planificar la seva jubilació sense incerteses.

2.- S’hauria de millorar la informació que reben els ciutadans:

Amb accions per divulgar el funcionament del sistema de pensions a Espanya i els riscos als quals està sotmès.
Impulsant definitivament les accions de comunicació ja previstes per donar a conèixer les contribucions del treballador i de l’empresa al sistema, així com la quantia de la pensió pública probable en el moment de la jubilació.
Divulgant que el bon funcionament del sistema financer i assegurador a Espanya està garantit pels organismes reguladors (Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, Banc d’Espanya i Comissió Nacional del Mercat de Valors)
Fomentant, des dels organismes reguladors, campanyes periòdiques d’informació sobre els diferents productes de previsió i estalvi existents al mercat.

3.- Hauria de fomentar la cultura de l’estalvi entre els ciutadans i emprendre accions per millorar la seva educació financera:

Des de la infància, amb programes específics d’educació financera inclosos en el pla d’estudis, en la línia d’algunes experiències que ja s’estan duent a terme en el marc del Pla d’Educació Financera impulsat per la CNMV i el Banc d’Espanya, entre altres .
En l’etapa adulta, amb consells i eines que permetin organitzar l’economia domèstica i planificar les necessitats econòmiques en cada etapa de la vida.
Amb campanyes de comunicació que reforcin la idea de començar a estalviar com més aviat, de manera constant i sistemàtica, és la millor opció per assegurar-se una bona situació econòmica futura i la que requereix un menor esforç.
Donant suport i recolzant públicament al sector financer i assegurador en la seva tasca informativa, d’educació i assessorament dels ciutadans.

4.- Hauria posar-se en valor i incentivar la previsió i estalvi voluntari finalista (individual ia través de l’empresa) i la diversificació entre els diferents instruments d’estalvi previsional per a la jubilació.

Treballant conjuntament amb el sector financer i assegurador en el disseny d’un sistema privat de pensions que complementi al sistema públic de pensions.
Prenent en consideració l’adopció d’un sistema d’inclusió automàtica dels treballadors en un pla de pensions d’empresa, similar al introduït al Regne Unit, del qual seria possible deslligar si així ho desitgés el treballador.
Proporcionant un tractament fiscal adequat a tots els instruments de previsió i estalvi finalista a llarg termini, que en cap cas desincentivi la seva contractació.

Recomanacions adreçades a les companyies financeres i asseguradores

1.- Hauria de fomentar el paper complementari a la pensió pública que haurien de jugar les pensions privades, col·laborant conjuntament amb l’Administració en el disseny del sistema de pensions privat a Espanya.

2.- S’hauria de millorar l’assessorament als ciutadans per planificar la seva jubilació en funció de les seves necessitats i preferències personals.

→ Fomentant que els ciutadans vagin a assessors financers que acreditin una experiència i un coneixement mínim certificat per dur a terme l’assessorament financer.

→ Fomentant una cultura financera bàsica entre aquelles persones que no tenen hàbits d’estalvi, aportant informació sobre el funcionament del sistema de pensions, les seves possibles necessitats en cada etapa de la jubilació i els avantatges de planificar-la.

→ Proporcionant eines que permetin organitzar l’economia domèstica i planificar les necessitats econòmiques en cada etapa de la vida.

→ Aconsellant, a aquells ciutadans conscienciats de la necessitat d’estalviar, entre els diferents productes de previsió i estalvi en funció de les característiques, necessitats i expectatives de despesa futur de cada persona, de manera clara, transparent i completa, exposant els riscos de la inversió, les comissions i la rendibilitat de cada producte.

3.- Haurien emprendre accions per divulgar els codis ètics, exemples de bones pràctiques en l’àmbit de l’assessorament, i altres accions de Responsabilitat Social Empresarial, dutes a terme per les entitats financeres i asseguradores.

Recomanacions adreçades als ciutadans

1.- Encara que s’ha incrementat la conscienciació sobre la necessitat de l’estalvi i la planificació per a la jubilació entre la població en els últims anys, encara no s’ha consolidat una veritable cultura de l’estalvi a Espanya, motiu pel qual és necessari que els ciutadans assumeixin la seva responsabilitat individual en aquest àmbit.

2.- Hauria calcular el nivell d’ingressos necessari i l’origen dels mateixos per poder cobrir les necessitats en l’etapa de la jubilació. Cal tenir en compte que hi ha una sèrie de despeses que disminueixen però també cal preveure l’increment d’altres com ara les relacionades amb l’oci o la salut.

3.- En aquest sentit, qualsevol persona hauria de plantejar l’estalvi privat necessari per complementar la pensió de jubilació, de quina manera es té previst estalviar, el risc que s’està disposat a assumir i si es té la intenció de deixar algun capital als familiars.

4.- Començar a estalviar com més aviat, de manera constant i sistemàtica, és la millor forma d’assegurar-se una bona situació econòmica futura i la que requereix un menor esforç.

5.- Hauria de tenir en compte l’etapa vital en què s’estigui considerant estalviar per a la jubilació, i confiar en l’assessorament professional per triar la millor forma d’estalvi en cada moment.

6.- En el moment de la jubilació és important tenir una visió de conjunt de l’estalvi total acumulat i planificar la millor manera de utilitzar-lo.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.