mercado de capitales definición
Rendibilitza els teus estalvis

Què és el mercat de capitals?

Abril 28, 2023 6 min

Segur que alguna vegada has sentit a parlar sobre inversions que tenen una durada molt prolongada en el temps amb la intenció de generar més benefici. Aquestes inversions depenen de l’acompliment propi de l’empresa i no hi ha una garantia completa que aquests guanys s’aconsegueixin.

Fins i tot pot ser que et soni el terme mercat de capitals però no sàpigues amb exactitud què és. Si aquest és el cas, en aquest article et donem totes les claus perquè estiguis informat i puguis conèixer-lo millor. 

Definició de mercat de capitals: objectius i característiques

El mercat de capitals és un tipus de mercat financer en el qual es compren i venen títols de valors, així com deutes a mitjà i llarg termini (superiors a un any) a fi de finançar-se o dur a terme inversions. 

Un dels principals objectius del mercat de capitals és generar liquiditat sobre la base del nivell del risc de la inversió, així com el desenvolupament econòmic de diferents sectors productius. A través del mercat de capitals, els estalvis de particulars i empreses poden ser invertits i d’aquesta manera activar sectors productius i generar guanys. 

Una característica que cal destacar dels mercats de capitals és que, en comprar les accions o títols de valors, l’inversor es converteix en soci parcial de l’empresa, segons la part proporcional del capital que hagi aportat. Els que inverteixen poden aconseguir rendibilitat al mateix temps que les empreses obtenen capital amb les accions venudes, amb les quals les companyies poden finançar recursos de treball, projectes d’expansió o pagar deutes. 

La importància del mercat de capitals resideix a potenciar la competència, ja que atorga alternatives de finançament a les empreses i governs, i ofereix una àmplia gamma d’opcions d’inversió, que es poden ajustar a les necessitats dels qui compren en aquest mercat financer. 

Diferències entre el mercat monetari i el de capitals

La principal diferència entre tots dos mercats és el temps emprat en aquests. Mentre que en el mercat de capitals la compra i venda és d’un any mínim, en el mercat monetari els actius financers són a curt termini. A més, el risc que suposa el mercat financer és molt de menor al del mercat de capitals, atès que els seus emissors solen tenir més solvència i liquiditat. 

Una altra de les grans diferències entre aquests dos tipus de mercat és el producte que utilitzen. En els mercats de capitals és més freqüent trobar diversitat de productes segons el seu nivell de risc; els més coneguts són les accions d’empreses que cotitzen en borsa. D’altra banda, els productes utilitzats en el mercat monetari són pagarés d’empreses, dipòsits bancaris o bons de tresor, entre d’altres. 

El tipus de risc assumit és una altra de les particularitats del mercat de capitals enfront del mercat monetari. En el primer, hi accedeixen més agents del mercat, per la qual cosa la qualificació de risc serà molt més diversa que en els mercats monetaris. 

Tipus de mercats de capitals

Segons el producte amb el qual es negocia en el mercat de capitals es classificarà entre mercat de valors o mercat de crèdit a llarg termini. Els mercats de valors són el lloc (físic o virtual) on es poden vendre i comprar accions de les empreses, tant públiques com privades, que cotitzen en borsa. 

A continuació, t’expliquem les diferències entre els tipus de mercats de capitals principals: 

Mercat de renda fixa

També és conegut com a mercat de crèdit i s’hi negocien títols de renda fixa (obligacions, bons, crèdits, lletres l’Estat, etc.). En aquest mercat es finança l’emissor dels títols emesos, que pot ser tant una empresa privada com l’Estat. Una característica d’aquest mercat és que es pot fixar un tipus d’interès a pagar i d’aquesta manera tenir coneixement de quanta rendibilitat aproximadament pot tenir la inversió. Els Estats que es financen d’aquesta manera solen ser emissors amb un risc menor respecte als agents privats.

Mercat de renda variable 

Aquest mercat, també anomenat borsa o mercat de valors, és el més conegut. Les empreses que cotitzen en aquesta mena de mercat divideixen el seu capital en participacions, conegudes com a accions. Normalment, les persones que compren accions en aquest mercat, compren títols amb la intenció de mantenir-los a llarg termini. 

El comprador confia en la rendibilitat del model de negoci en el qual inverteix i espera la seva revaloració a la borsa, per a així aconseguir beneficis a llarg termini. Actualment a Espanya, només els intermediaris que estiguin registrats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), o al Banc d’Espanya, estan autoritzats per dur a terme i oferir serveis d’inversió per a tercers. 

Aquest tipus de mercat disposa d’una subdivisió entre mercat primari i mercat secundari: 

  • El mercat primari o mercat d’emissió de valors és en el que s’intercanvien actius de nova creació.
  • En el mercat secundari o mercat de negociació de valors es compren i venen actius que ja estan emesos prèviament, al mateix temps que es permet el canvi de titularitat (propietari o tenidor) dels actius financers amb els quals s’opera. 

Mercat de derivats financers

Aquest mercat destaca perquè les operacions es realitzen mitjançant productes financers el valor dels quals no està determinat de manera directa, sinó que deriva del preu d’un altre actiu, conegut com a actiu subjacent. Aquest mercat té una classificació separada de la resta dels mercats de capitals a causa de la seva amplitud i varietat de productes. Es poden utilitzar com a actius financers des d’accions fins a matèries primeres. 

Recapitulant

En definitiva, el mercat de capitals és un tipus de mercat financer en el qual es poden comprar i vendre títols de valors i deutes a mitjà i llarg termini. En aquest mercat hi operen tant empreses del sector privat com el mateix Estat, a la recerca de finançament, mentre que els inversors obtenen rendibilitat econòmica del capital que han invertit i assumeixen un risc superior al que es pot trobar en altres mercats com el monetari. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.