Matrimoni contractant una polissa d'assegurança exempta d'IVA
Protegeix-te a tu i als teus

Les assegurances tenen IVA o estan exemptes?

maig 14, 2020 4 min 9 vegades compartit

L’IVA o impost sobre el valor afegit és un tribut que existeix a Espanya des de 1986 i que han de pagar els consumidors per adquirir un bé o per gaudir d’un servei; també grava les transaccions comercials i les importacions. No obstant això, la prima de les assegurances no suporta IVA, tal com s’estableix en la Llei 37/1992, del 28 de desembre (que afirma que “totes les operacions d’assegurança, reassegurança i capitalització, estan exemptes d’IVA”). És a dir, que a Espanya (i a la Unió Europea) les assegurances no tenen IVA.

L’Impost sobre les Primes d’Assegurança (IPA)

Això no vol dir en absolut que les assegurances no suportin cap tribut, ja que des de 1997 se’ls aplica l’Impost sobre les Primes d’Assegurança (IPA), que afecta la majoria dels rams del sector. És de caràcter indirecte, ja que es grava directament sobre la prima d’assegurança que es cobra, quan es paga aquesta prima o en el moment en què es realitzin els pagaments fraccionats.

El seu tipus d’aplicació ha canviat recentment, des del 01/01/2021 s’ha incrementat al 8% sobre el percentatge de la prima neta. Si bé la Llei 13/1996 de 30 de desembre, sobre Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social afirma que hi ha algunes assegurances que no l’han d’incloure. Els rams exempts del pagament de l’IPA són:

 • Les assegurances socials obligatòries i a assegurances col·lectives que instrumentin sistemes alternatius a els plans i fons de pensions
 • En operacions d’assegurances sobre la vida.
 • Els de caució
 • Els de crèdit destinats a l’exportació
 • Els d’assistència sanitària i malaltia
 • Les assegurances agràries combinades
 • Les operacions de capitalització basades en tècnica actuarial
 • Les operacions d’assegurança de transport internacional de viatgers o mercaderies
 • Les operacions d’assegurança de transport internacional mitjançant vaixells o aeronaus (amb l’excepció d’aquelles que realitzin navegació o aviació privada d’esbarjo)
Senyora contractant una pòlissa d'assegurança sense IVA

La taxa per al Consorci de Compensació d’Assegurances (CCA)

El Consorci de Compensació d’Assegurances és una entitat pública que, entre d’altres funcions:

 • Actua com a assegurador directe quan una companyia del sector no es fa càrrec de determinats sinistres, com en el cas d’alguns desastres com les inundacions, de les quals s’ocupa completament aquesta institució.
 • Serveix com a fons de garantia quan hi ha una insolvència o una falta d’assegurança per part de l’assegurador.
 • Cobreix la responsabilitat civil d’un usuari que hagi estat rebutjat abans per diferents asseguradores.

En aquests casos, quan s’abona la prima d’una assegurança contractada, un percentatge de la mateixa va destinada al CCA, de manera que serveix per crear un fons que pagarà les indemnitzacions no cobertes per les asseguradores. Les asseguradores privades recapten aquestes taxes a través de les primes corresponents a les assegurances.

Com a resum d’aquesta sèrie de recàrrecs afegits, a més de l’IPA, que se sumen a les primes netes d’assegurances, cal destacar:

 • El recàrrec del 0,15 % per finançar l’activitat liquidadora d’entitats asseguradores pel Consorci de Compensació d’Assegurances.
 • El recàrrec en l’Assegurança de Riscos Extraordinaris i Danys Directes, el càlcul varia segons el tipus (normalment és d’un 2 % sobre la prima comercial), i que està present en la majoria de rams, llevat d’alguns com el de responsabilitat civil (amb l’excepció dels vehicles de motor), caució, construcció, crèdit, agraris, muntatge, malaltia i assistència sanitària, assistència sanitària o defensa jurídica.
 • El recàrrec en l’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria en l’ús i circulació de vehicle a motor, que serveix per finançar la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances a víctimes i altres perjudicats per danys causats per vehicles no assegurats.

Passa amb freqüència que els prenedors d’assegurances decideixen fraccionar el pagament de la prima de les seves assegurances. Les companyies acostumen a bonificar els clients que abonen la pòlissa d’un sol cop, però aquells que opten per diferir-lo solen haver de fer front a determinats recàrrecs. Això és semblant al que passa amb el pagament de la taxa del CCA, que també es pot fraccionar, havent d’abonar també els interessos corresponents.

Temes relacionats