Matrimoni contractant una polissa d'assegurança exempta d'IVA
Protegeix-te a tu i als teus

Les assegurances tenen IVA o estan exemptes?

Juliol 17, 2023 5 min 9 vegades compartit

Segur que si t’estàs plantejant contractar una assegurança has tingut dubtes, perquè sí, certament, a l’hora de contractar una assegurança es valoren moltes qüestions. Una de les més recurrents té a veure amb els impostos. Quantes taxes paguem per aquests productes? Les assegurances porten IVA? Estan exemptes d’IVA? Per què?

Doncs la realitat és que les assegurances a Espanya no porten IVA, però sí un altre tipus de taxes que estem obligats a pagar. A aquests productes no se’ls aplica aquest impost perquè així ho marca l’article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, on s’exposa que “totes les operacions d’assegurança, reassegurança i capitalització estan exemptes d’IVA”. Així doncs, ni a Espanya ni a la Unió Europea es paga l’IVA en les assegurances.

Tot i així, cal saber que, encara que estiguin exemptes d’IVA, es paguen altres taxes exclusives. T’expliquem més sobre els impostos que has de pagar a l’hora de contractar una assegurança. Comencem!

IVA de les assegurances: l’Impost sobre les Primes de l’Assegurança (IPA)

Llavors, quins impostos cal pagar quan es contracta una assegurança? Des del 1997 se’ls aplica l’Impost sobre les Primes de l’Assegurança (IPA), que afecta la majoria de productes del sector i grava aproximadament un 8% sobre el total de l’assegurança contractada. És a dir, es tracta d’un impost de caràcter indirecte, ja que es grava sobre la prima que es cobra o en el moment en què es duen a terme els pagaments fraccionats, depenent de la modalitat.

De fet, el seu tipus d’aplicació va canviar el 2021 i va passar del 6% al 8% sobre el percentatge de la prima neta. Si bé la Llei 13/1996, de 30 de desembre, sobre Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social afirma que hi ha algunes assegurances en les quals no s’inclou. Aquestes excepcions són:

 • Les assegurances de vida no porten inclòs l’Impost sobre les Primes, tot i que si es contracta alguna garantia complementària sí que s’aplicaria sobre aquesta garantia.
 • Les assegurances de transport internacional de mercaderies o viatgers, que venen incloses quan es contracta un transport de caràcter internacional, sigui de mercaderies o de persones, també n’estan exemptes.
 • Les assegurances de caució també formen part dels productes que no porten aquest impost. Es contracten quan una persona vol assegurar qualsevol perjudici que pugui patir quan el prenedor de l’assegurança incompleix les obligacions contractuals o legals que pugui tenir amb ell.
 • Les reassegurances, conegudes com l’assegurança de l’assegurança, que es contracten quan un assegurador cedeix a un altre assegurador una part o la totalitat del risc d’una operació i, per tant, el segon assegurat rep una part o la totalitat de la prima. En qualsevol cas, estan exemptes de l’Impost sobre les Primes.
 • Un altre dels tipus de productes exempts són les assegurances de capitalització, que funcionen com una assegurança de vida davant qualsevol imprevist i permeten invertir part de les primes en el compte en el qual es perceben els guanys obtinguts.
 • Les assegurances de crèdit a l’exportació i les assegurances agràries combinades, en les quals tampoc s’aplica l’IPA.
 • Assegurances de vaixells o aeronaus que es destinen al transport internacional, amb l’excepció dels vaixells o aeronaus de categoria privada o d’esbarjo, per als quals sí que es pagaria l’impost.
 • Les assegurances socials obligatòries i les assegurances col·lectives, alternatives als plans i fons de pensions, també en queden exemptes.

La taxa per al Consorci de Compensació d’Assegurances (CCA)

Per si tenies cap més dubte, encara hi ha una petita taxa que va destinada al Consorci de Compensació d’Assegurances, que és una entitat pública empresarial, adscrita al Ministeri d’Economia, entre les funcions de la qual destaquen:

 • Actua com a assegurador directe quan una companyia del sector no es fa càrrec de determinats sinistres, com en el cas de certs desastres com les inundacions, de les quals s’ocupa completament aquesta institució.
 • Serveix com a fons de garantia quan hi ha una insolvència o una falta d’assegurança per part de l’assegurador.
 • Cobreix la responsabilitat civil d’un usuari que hagi estat rebutjat abans per diferents asseguradores.

Les assegurances porten IVA? Resum de càrrecs afegits

Les assegurances estan exemptes d’IVA, però comporten altres impostos o recàrrecs que se sumen a les primes netes d’assegurances i entre els quals podem enumerar els següents:

 • Recàrrec del 0,15% per finançar l’activitat liquidadora d’entitats asseguradores pel Consorci de Compensació d’Assegurances.
 • El recàrrec en l’Assegurança de Riscos Extraordinaris i Danys Directes, el càlcul del qual varia segons el tipus (normalment és d’un 2% sobre la prima comercial), i que és present en la majoria de rams, tret d’alguns com el de responsabilitat civil (amb l’excepció dels vehicles de motor), caució, construcció, crèdit, agraris, muntatge, malaltia, assistència sanitària o defensa jurídica.
 • El recàrrec en l’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria en l’ús i circulació de vehicle de motor, que serveix per finançar la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances a víctimes i altres perjudicats per danys causats per vehicles no assegurats.

Sovint passa que els prenedors d’assegurances decideixen fraccionar el pagament de la prima de les seves assegurances. El cas és que les companyies solen bonificar els clients que abonen la pòlissa d’una sola vegada, mentre que aquells que decideixen diferir-lo acostumen a haver de fer front a determinats recàrrecs. Això és semblant al que passa amb el pagament de la taxa del CCA, que també es pot fraccionar, però alhora cal abonar els interessos corresponents.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.