940×480
La ruta de la teva vida

El fet de fumar, de patir alguna malaltia crònica o de tenir obesitat encareix l’assegurança de vida?

Setembre 11, 2017 5 min 6 vegades compartit

Les assegurances de vida es contracten amb l’objectiu de mitigar l’impacte econòmic que puguin ocasionar certs esdeveniments en el dia a dia de les persones i que afecten a tercers. És important conèixer que algunes circumstàncies poden encarir-ne el preu. Vegem-ho.

La prima de l’assegurança de vida, és a dir, el seu preu, és determinada pels anomenats factors de risc. Quins són? Les persones les circumstàncies o activitats de les quals representen un risc més gran paguen primes més elevades que la mitjana, com per exemple els fumadors, les persones que tenen obesitat o aquells que pateixin alguna malaltia crònica.

En el moment de contractar una assegurança de vida, l’entitat asseguradora ha de dur a terme una valoració del risc, que en general consisteix a sotmetre la persona a un qüestionari sobre la seva salut, hàbits o activitats. Si es respon de manera inexacta o s’ometen dades, l’assegurador pot quedar exonerat del pagament de la prestació per inexactituds en la declaració.

FUMAR

Les companyies d’assegurances tenen en compte si el prenedor fuma, fet que, com hem pogut veure, pot encarir la prima. Consumir tabac regularment és una de les causes que pot afectar la longevitat d’una persona. Les asseguradores ho tenen en compte i consideren que si una persona contreu aquest tipus d’hàbits, és més probable que pateixi un càncer o complicacions respiratòries derivades del seu consum, entre altres problemes mèdics.

Les asseguradores, a més, preveuen qualsevol tipus de tabac, des dels cigarrets i puros que tots coneixem fins al tabac de mastegar o els pegats de nicotina. Moltes asseguradores consideren que una persona és fumadora si ha consumit nicotina en els últims cinc anys i recorden que detectar aquesta substància en l’organisme és molt fàcil.

Les dades sobre el tabac a Espanya són les següents. El 2017, el 24% dels espanyols més grans de 15 anys fumen, tot i els advertiments als paquets de les principals marques comercials. Cada dia moren a Espanya 166 homes i 40 dones sobretot per tumors de tràquea, de bronquis i de pulmó i per malaltia pulmonar obstructiva crònica. Un 15% de la despesa sanitària total se’n va en la cura de malalties derivades del tabaquisme.

OBESITAT

L’obesitat també és un factor que encareix la prima d’una assegurança de vida. Les asseguradores fan el càlcul següent: si l’índex de massa corporal (IMC) del prenedor de l’assegurança és superior a 30, la companyia el considerarà oficialment obès. Els riscos per a la salut que es deriven d’aquest sobrepès excessiu són el principal argument que addueixen les entitats per augmentar-ne el preu.

El percentatge de persones amb obesitat o sobrepès a Espanya era el 2015, data de les últimes dades disponibles, del 63,2% entre els homes i el 44,2% entre les dones, segons l’informe Com fer front a l’obesitat a Espanya: La necessitat de més conscienciació i integració de polítiques. És una malaltia crònica, de tendència epidèmica i creixent, que predisposa a altres malalties com ara la diabetis, la hipertensió arterial o l’apnea del son, la qual cosa redueix la qualitat de vida i augmenta el risc cardiovascular.

Els costos associats a l’obesitat suposaven un 7% de la despesa sanitària l’any 2002, i d’aleshores ençà s’ha anat incrementant. A aquests caldria afegir-hi els d’altres malalties associades a l’obesitat, com és el cas de la diabetis, que representa un 8% dels costos sanitaris directes a Espanya. Les persones obeses consumeixen un 20% més de recursos sanitaris i un 68% més de fàrmacs.

No hi ha una norma escrita comuna per a totes les companyies d’assegurances, però certament cadascuna fa servir els seus propis barems per encarir el preu de la prima si un es troba en situació d’obesitat, un augment que pot ser entre el 30% i el 40% superior al d’una pòlissa d’assegurança normal.

MALALTIES CRÒNIQUES

El preu de l’assegurança també es veu encarit si la persona que la contracta pateix una malaltia crònica, cosa que ha de declarar obligatòriament en la declaració de salut de la seva pòlissa. La diabetis o el càncer són dos tipus de malalties complicades des del punt de vista de la contractació d’una assegurança de vida.

La normativa vigent fa explícita la necessitat que el beneficiari de l’assegurança hagi de donar compte a l’asseguradora de totes aquelles circumstàncies que puguin variar el risc d’una persona. Dit d’una altra manera, està obligat per llei a dir la veritat. En el cas d’ometre o amagar informació rellevant sobre el seu estat de salut, la companyia pot rescindir –i deixar de complir– el contracte amb l’assegurat.

A Espanya hi ha, aproximadament, 20 milions de malalts crònics. Segons dades oficials, copen el 80% de la factura farmacèutica.

Més informació:

Com tributen les assegurances de vida?

Quan i per què cal contractar una assegurança de vida?

Temes relacionats