Jubilarse estando de baja laboral
Assegura la teva jubilació

Em puc jubilar estant de baixa laboral?

Octubre 5, 2023 6 min

La idea de la jubilació evoca imatges de tranquil·litat, descans i temps per gaudir de la vida després de dècades de feina. Això no obstant, la vida ens pot sorprendre amb reptes inesperats, com la necessitat d’una baixa laboral a causa d’una malaltia comuna. Enmig d’aquestes circumstàncies, sorgeix la pregunta: Em puc jubilar estant de baixa laboral? En aquest article, explorarem els matisos i vincles entre la baixa per malaltia comuna i la jubilació, i desxifrarem tota la informació necessària per poder gaudir del teu retir sense preocupacions.

Què és la baixa laboral i quins tipus n’hi ha

Segons la definició del diccionari, la baixa laboral és la “interrupció de la prestació de serveis efectius a l’empresa normalment deguda a malaltia, la qual cosa s’acredita mitjançant la declaració del facultatiu competent de la Seguretat Social”. Segons el Ministeri, hi ha cinc tipus de baixes laborals agrupats en dues classes:

Baixa laboral per contingències comunes

Es refereix a la circumstància en la qual un empleat, a causa d’un accident o una malaltia no relacionats amb la seva activitat laboral, es veu incapacitat per exercir les seves funcions i rep atenció mèdica a través del Sistema Públic de Salut.

Els tipus de contingències comunes són:

  • Malaltia comuna
  • Permís de maternitat
  • Permís de paternitat

Baixa laboral per contingències professionals

La baixa laboral per contingències professionals es dona quan la capacitat de treballar es veu afectada a causa de circumstàncies derivades de la pròpia activitat laboral, sigui per malaltia o accident ocorreguts en l’àmbit del treball. Si l’accident té lloc durant el desplaçament cap a o des de la feina, se l’anomena “accident in itinere”. Ara que ja sabem què és una baixa laboral i els seus tipus, veurem els possibles escenaris que es donen davant aquesta situació.

Jubilació i baixa laboral: possibles escenaris

Davant situacions que s’escapen del nostre control, com és el cas que s’ajuntin la jubilació i la baixa laboral, es poden donar diferents escenaris:

  • Jubilació ordinària: Si un treballador es troba de baixa per malaltia comuna i compleix els requisits d’edat i cotització establerts, pot sol·licitar la jubilació ordinària. Les cotitzacions prèvies a la baixa seran tingudes en compte per al càlcul de la pensió.
  • Jubilació anticipada per incapacitat permanent: En casos on la malaltia o lesió genera una incapacitat permanent que impossibilita el treballador per continuar exercint la seva activitat laboral, és possible sol·licitar la jubilació anticipada per incapacitat. En aquest cas, les cotitzacions anteriors a la baixa també es consideren per calcular la pensió.

Requisits necessaris per jubilar-se estant de baixa

Quan ens preguntem si estant de baixa per malaltia comuna em puc jubilar, la resposta és afirmativa. Això es deu al fet que durant la baixa no s’ha deixat de cotitzar a la Seguretat Social, ja que l’empresa té l’obligació de continuar fent-ho per llei. Com en tot, per poder accedir a aquesta nova etapa i prestació, cal complir alguns requisits, que són exactament els mateixos que si no estiguessis de baixa:

  • Haver complert l’edat legal de jubilació d’aquest any (66 anys i 4 mesos).
  • Si tens 65 anys, haver cotitzat a la Seguretat Social 37 anys i 9 mesos.
  • Durant els 15 anys previs a la sol·licitud de jubilació, haver cotitzat almenys 2 anys.

De cara als propers anys cal ser conscient que, fins al 2027, l’edat de jubilació anirà augmentant progressivament fins als 67 anys.

Passos que cal seguir per sol·licitar la jubilació si estàs de baixa

Com passa amb els requisits de jubilació, els passos que has de seguir per sol·licitar la jubilació són exactament els mateixos que si no estiguessis de baixa laboral. La sol·licitud de retir s’ha de fer a través de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Tanmateix, depenent del tipus de baixa de què es tracti, la documentació que lliuris serà diferent. Els treballadors autònoms hauran de lliurar un justificant de pagament de les cotitzacions dels últims 3 mesos.

La baixa laboral afecta la teva pensió de jubilació?

La pensió que rebem durant la jubilació és una prestació de caràcter vitalici que intenta cobrir les necessitats econòmiques d’una persona que ha deixat de treballar, sigui perquè ha arribat el seu moment de retirar-se o per una incapacitat. Com hem esmentat en les línies anteriors, durant el període de baixa laboral, l’empresa s’encarrega de cotitzar a la Seguretat Social de la mateixa manera que si no estiguessis de baixa.

Per tant, la resposta és negativa, la teva jubilació no es veu afectada de manera negativa per una baixa laboral (atès que continues cotitzant). Durant la baixa laboral cobraràs una prestació per incapacitat temporal si compleixes els requisits i al llarg de màxim un any prorrogable fins a 180 dies.

Prestació per incapacitat temporal

Les persones que es troben de baixa temporal tindran dret a una prestació que es distingeix de la manera següent en funció del motiu que les ha portat a aquesta situació:

  • Si la baixa és per malaltia comuna, cobraràs la prestació a partir del quart dia de baixa, és a dir, del primer dia al tercer dia no cobraràs cap mena d’ajuda.
  • Si la baixa és per accident laboral o malaltia professional, la prestació es començarà a cobrar a partir de l’endemà del dia en què es faci efectiva la baixa.

Quan la baixa és per incapacitat permanent

Una altra situació que es pot donar és que, sense veure-ho venir, ens trobem amb una incapacitat permanent i sense complir les condicions necessàries per retirar-se abans d’hora.

En aquests casos, haurem d’esperar fins a tenir l’edat necessària per jubilar-se, i si es declara que la incapacitat impedeix totalment desenvolupar qualsevol activitat laboral, es podrà cobrar el 100% de la base reguladora de la pensió de jubilació. Si la incapacitat és parcial en comptes de total, es rebrà el 50% de la base reguladora. A més, es podrà sol·licitar la prestació per incapacitat. Per poder sol·licitar aquesta baixa caldrà estar donat d’alta a la Seguretat Social i haver cotitzat com a mínim 15 anys, tres dels quals en els 10 anys previs a la sol·licitud.

Conclusió

En resum, és possible jubilar-se estant de baixa per malaltia comuna, sempre que es compleixin els requisits d’edat i cotització establerts. Això no obstant, és important considerar que la baixa laboral pot tenir un impacte en el càlcul de la pensió, ja que les cotitzacions durant aquest període poden ser menors. Planificar adequadament la jubilació en cas de trobar-se en aquesta situació és essencial per prendre decisions informades i garantir l’estabilitat financera en l’etapa de retir.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.