que és la renta mínima d'inserció
Redueix els teus impostos

Què és la Renda Mínima d’Inserció i com pots sol·licitar-la

Juliol 24, 2020 4 min 14 vegades compartit

La Renda Mínima d’Inserció (RMI) és una prestació que ofereixen les diferents comunitats autònomes, d’acord amb la Llei 15/2001. Té un doble objectiu: d’una banda, garantir a aquells que ho necessitin els ingressos bàsics suficients per mantenir la unitat familiar; de l’altra, donar suport a la inserció social i laboral. Només es concedeix a una persona per unitat de convivència, tot i que cal destinar-la al manteniment de tota la família, ja que es considera una prestació d’últim recurs.

Fa algunes setmanes, el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, va afirmar que, a causa de la recent crisi sanitària, s’implementarà un ingrés mínim vital per a les unitats familiars, amb caràcter estructural i permanent, que complementarà la RMI que ja ofereixen les comunitats autònomes.

Com es demana

Habitualment, per optar-hi cal adreçar-se als centres de serveis socials municipals, si bé la decisió definitiva correspon a la comunitat autònoma corresponent. De fet, és un procés que, segons cada regió, inclou més o menys càrrega burocràtica, per la qual cosa el més aconsellable és assessorar-se a través dels treballadors socials de l’ajuntament o de l’Autonomia en qüestió. En qualsevol cas, és important destacar que el procés des que es fa una sol·licitud fins que s’aprova acostuma a ser llarg i, a més, hi ha comunitats on acumulen uns quants mesos de retard.

La documentació necessària que cal presentar és:

 • Còpia del NIF/NIE.
 • Certificat d’empadronament on constin totes les persones empadronades al domicili, així com data d’antiguitat.
 • Certificació d’imputacions fiscals de l’AEAT.
 • Certificats de pensions o prestacions socials.
 • Còpia del Llibre de Família.
 • Justificants d’ingressos de tots els membres.
 • Certificació del Servei Públic d’Ocupació Estatal relativa a la percepció de prestació o subsidi per desocupació o Renda Activa d’Inserció.
 • Documentació acreditativa de la quantia de pensió compensatòria o d’aliments.
 • Documentació acreditativa del patrimoni mobiliari o immobiliari.

Condicions

Els principals requisits per optar-hi són:

 • Estar empadronat i tenir la residència legal a Espanya, amb una antiguitat determinada en algun dels municipis de la comunitat autònoma (normalment, almenys un any).
 • Haver sol·licitat prèviament tots les ajudes i prestacions a què es pot optar.
 • No tenir els recursos econòmics bàsics per cobrir les necessitats vitals.
 • Acceptar les mesures d’inserció laboral, orientació i formació que es proposin des de l’àmbit públic, mitjançant algun dels seus programes oficials.
 • Malgrat que la llei afirma que per poder beneficiar-se d’una RMI cal tenir entre 25 i 65 anys, també es preveuen situacions excepcionals. Per exemple, una persona major d’edat però menor de 25 anys pot sol·licitar-la si ha estat sota tutela en altres situacions similars. En el cas dels més grans, per acollir-s’hi han de demostrar que no cobren pensió i que tampoc tenen dret a la no contributiva.
 • La unitat de convivència ha d’haver estat constituïda des de fa, almenys, sis mesos, amb els menors en situació d’escolarització. A més, es requereix que entre els seus membres no hi hagi ningú en situació d’excedència que no hagi sol·licitat la seva incorporació, o que hagi reduït o causat baixa voluntària d’una feina.

Durada i quantia

Tot i que, com s’ha comentat, cada RMI varia en funció de la regió, no sol superar el 70% del salari mínim. Fins i tot, en algunes comunitats hi ha una part fixa i una altra de variable, d’acord amb els membres de la família, com els fills o les persones amb capacitats especials. La seva durada també depèn de la localització, ja que en algunes s’estén uns quants mesos mentre que en d’altres arriba a tenir, fins i tot, un caràcter indefinit.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.