fondos de pensiones
Rendibilitza els teus estalvis

Evolució dels mercats financers al maig i el seu impacte en els Fons de Pensions

Juny 5, 2014 8 min

El mes de maig ha estat molt positiu, el que ha permès que la rendibilitat dels fons de pensions se situï a data actual en el nivell més alt de l’exercici.

Aquest mes ha resultat favorable per als mercats financers , tant per a la renda fixa com per a la renda variable . Les declaracions dels bancs centrals estan sent clau en aquesta evolució i , en aquest cas , ha estat el Banc Central Europeu el protagonista del mes .

Avui 5 de juny té lloc una nova reunió del BCE i el seu president, Mario Draghi, sembla deixar clar que prendrà algun tipus de mesura no convencional per tal de reactivar el creixement i tractar d’evitar entrar en deflació, en un entorn complicat, amb la taxa d’atur prop de màxims històrics a la zona euro, i una inflació molt per sota del 2 %.

Encara que no està encara clar quin tipus de mesures pugui arribar a prendre, els inversors assumeixen que serà contundent, passant per deixar els tipus de dipòsit en taxes negatives o, en un cas més extrem, per la compra de deute públic dels països integrants de la moneda única.

A més, un altre objectiu rellevant és intentar frenar la pujada de l’euro en els mercats de divises, que està començant a notar-se en les exportacions i, per tant, en el motor de la recuperació de la zona.

De moment , estan servint les declaracions per aconseguir part d’aquest resultat , amb l’euro perdent davant el Dòlar en el mes, en una mica més del 2% , i uns tipus d’interès en tota la corba de deute públic europeu acostant-se als mínims històrics .

Destaca el tipus a 10 anys a Alemanya , situant-se en el 1,35% , enfront del 1,46% de finals d’abril, posant de manifest el convenciment per part del mercat que encara hi ha un marge per part del BCE per prendre mesures contundents , que poden portar als tipus d’interès a nivells encara més baixos .

Però sens dubte segueix sent l’evolució dels bons perifèrics els que segueixen liderant les pujades . Destaca el bo espanyol a 10 anys , amb una rendibilitat del 2,85% , enfront del 3,01% , de manera que el diferencial respecte del bo alemany del mateix termini es redueix fins a 150 punts bàsics. A més, i depenent de les mesures que pugui adoptar el Banc Central Europeu, és possible que aquest diferencial segueixi millorant , sense descartar que se situï a 100 punts bàsics al llarg dels propers mesos .

No obstant això , cada vegada és més complicat veure valor en el deute públic de la zona euro , amb tipus d’interès, en gran part de la corba , per sota de la inflació . Tot i que encara a curt termini veiem difícil un canvi d’escenari, i per tant un repunt dels tipus d’interès , la veritat és que un canvi en el futur del sentiment sobre el creixement econòmic o de les expectatives d’inflació , poden repercutir negativament en la valoració dels bons .

Els fons de pensions segueixen mantenint el major pes de la renda fixa en deute públic espanyol, centrats en els terminis intermedis de la corba . Considerem que ja no hi ha valor en els terminis més curts, amb rendibilitats per sota de l’1 % fins al venciment de 2018, pel que hem optat per allargar lleugerament els venciments , incorporant fins i tot el bo a 10 anys en les carteres dels fons de pensions.

En tot cas estarem atents a un possible repunt dels tipus de deute de països ” core ” de la zona euro per anar diversificant les carteres, mantenint però el major biaix cap deute públic espanyol que, tal com hem comentat, encara té un marge de millora de fins a 50 punts bàsics en relació als bons alemanys. Aquest fet hauria de protegir les carteres d’un desplaçament a l’alça de les rendibilitats dels bons alemanys.

Finalment, i en relació al deute públic espanyol, recordar que les agències de ràting han optat per pujar la qualificació creditícia , el que ens allunya clarament del risc de caure a la categoria de Non Investment Grade, i sobretot permet que gran part dels inversors internacionals puguin tornar a considerar al deute espanyol en les seves carteres de renda fixa .

També l’evolució de la renda fixa privada ha estat excel·lent en el mes, destacant que tots les emissions que han sortit en mercat primari han millorat el diferencial al qual cotitzaven enfront de la corba swap, reflex de l’expectativa que les empreses compten amb una estructura financera sanejada , i la necessitat dels inversors de buscar fonts de rendibilitat addicional en la renda fixa privada , amb els tipus d’interès prop de mínims històrics .

El nivell de sobredemanda està sent molt rellevant , obligant a un nivell de prorrateig en alguns casos de més del 60% , el que sens dubte accentua el comportament positiu de la cotització posterior de l’emissió de primari .

En relació a l’evolució de les carteres de renda variable, també cal destacar les pujades generalitzades dels principals mercats en el mes de maig. L’índex Eurostoxx50 puja un 1,50%, elevant els guanys acumulats en l’any fins al 4,36%. Per a la renda variable americana la pujada al mes supera lleugerament el 2%, amb una pujada del 4,08% en l’any, situant-se l’índex SP500 en màxims històrics.

Han estat els valors de major capitalització, i menys sensibles al cicle econòmic, els que millor evolució han tingut , en un canvi o rotació de carteres que es va produir al mes de març. Els inversors estimen que aquest tipus de valors i sectors cotitzen amb un descompte important en relació als valors de petita i mitjana capitalització , penalitzant els valors cíclics , tecnològics i industrials, que durant els últims dos anys han destacat sobre la resta , cotitzant a més a múltiples més exigents .

Crida l’atenció analitzar com els sectors que millor ho van fer en termes relatius el 2013, són els que pitjor ho estan fent en 2014, tot i que tots – o gairebé tots – estan aconseguint rendibilitats positives en el conjunt de l’any.

Aquesta rotació de sectors , la veiem temporal , ja que pensem que segueixen sent els valors growth o de creixement dels que tenen més potencial , especialment si considerem que tot i cotitzar a múltiples exigents , la generació de beneficis segueix sent constant , i generen un marge positiu sobre el cost dels recursos emprats .

Seguim considerant que és en la selecció dels valors mitjans i petits on es presenten les oportunitats , ja que es tracta de valors menys seguits pels analistes , i per tant on el gestor , amb un enfocament d’anàlisi fonamental , pot aconseguir retorns superiors als índexs de referència .

És normal que aquest tipus de rotació de sectors es produeixi de tant en tant, i de fet ja s’ha produït en el passat ; l’important és ser fidel a la filosofia d’inversió , i construir carteres pensant en el mitjà termini , i en els valors que poden seguir aportant valor , mitjançant el creixement dels beneficis , fins i tot en entorns complicats com el que estem immersos.

Malgrat aquest biaix de les nostres carteres, però hem aconseguit superar la rendibilitat dels índexs de referència en la gestió de la renda variable, destacant la sobreponderació d’aquesta categoria d’actiu en els fons de pensions , sent Estats Units i Europa les àrees geogràfiques amb major exposició , en detriment dels mercats emergents i del Japó.

L’evolució del dòlar al mes també ha ajudat en l’evolució del rendiment dels fons de pensions . Seguim pensant que l’euro està sobrevalorat respecte al dòlar, pel que hem optat per mantenir una sobreponderació d’aquesta divisa en les carteres, mitjançant una menor cobertura de la definida pels mandats de gestió dels fons de pensions.

Gràcies a la bona evolució dels mercats de renda variable, no hem hagut de fer servir les estratègies de cobertura de renda variable mitjançant opcions, però seguiran estant vives en els fons de pensions si al llarg de l’exercici es produís algun canvi de tendència.

Com ja hem explicat en informes anteriors, el cost de les cobertures està limitat, i més ens permetran seguir invertits en renda variable, amb més tranquil · litat i participant al 100 % de les pujades addicionals que es puguin produir.

Tal com hem indicat al principi d’aquest informe, el mes de maig ha estat molt positiu, el que ha permès que la rendibilitat dels fons de pensions se situï a data actual en el nivell més alt de l’exercici, superant fets tan importants com la crisi d’Ucraïna , que durant els dos últims mesos suposaven un dels majors riscos per als mercats financers .

Subdirecció General d’Inversions de VidaCaixa

Més informació sobre fons i plans de pensions aquí.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.