Càlcul d'una transacció financera
Ser jove i estalviar és possible

Què és l’Impost sobre Transaccions Financeres i la seva nova legislació

Desembre 30, 2020 6 min 10 vegades compartit

L’impost de transaccions financeres entrarà en vigor el gener del 2021. El que grava és l’adquisició d’accions emeses per societats espanyoles, sempre que les obtinguis a títol onerós i amb independència del lloc des del qual es dugui a terme aquesta adquisició o el tipus de persona que sigui: física o jurídica.

L’impost sobre transaccions financeres a Espanya

La Llei de l’impost sobre les transaccions financeres, malgrat que la seva data d’entrada en vigor és posterior, ja està publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Perquè puguis entendre aquest impost en la seva totalitat, igual que passa amb qualsevol altre, cal analitzar-lo completament: fet imposable, subjecció a l’impost, exempcions o moment de la seva meritació.

  1. Fet imposable

Una de les preguntes que segurament t’estàs fent és quant és l’impost a les transaccions financeres. La resposta depèn del preu al qual s’adquireixin les accions, tenint en compte que es graven un 0,2% de les representatives del capital social. Això no obstant, perquè es doni el fet imposable, efectivament, hi ha certes condicions.

La primera és que les accions de la societat estiguin admeses a negociació en un mercat espanyol, europeu o equivalent. A més, perquè es gravin, el valor haurà de ser superior a mil milions d’euros pel que fa a la capitalització borsària de la societat emissora.

  1. Subjecció a l’impost

Se subjecten a aquest nou impost les adquisicions de certificats de dipòsits que representin les accions, sense que importi si s’efectua mitjançant acords entre contractants, en centres de negociació o en un altre mercat. També s’hi subjecten les accions derivades de la liquidació d’obligacions o de qualsevol tipus d’instrument financer, incloent-hi els bons bescanviables o convertibles.

  1. Quines exempcions hi trobem?

En la Llei de l’impost sobre les transaccions financeres també hi trobem certes exempcions aplicables a alguns dels casos subjectes a l’impost. Fonamentalment, aquestes exempcions es refereixen a les transaccions financeres dels mercats primaris, a les de reestructuracions empresarials o de grups de societats, a les adquisicions pròpies o a les que tenen caràcter temporal.

N’estan exemptes, al seu torn, les que procedeixen d’una oferta pública, així com les que duen a terme alguns tipus d’intermediaris financers, com els de contrapartida central, asseguradors o col·locadors. Si bé per a cada exempció sempre hauràs d’anar molt amb compte que hi concorrin totes les condicions que s’imposen.

En els casos en què es pot aplicar el règim de neutralitat fiscal, la llei també preveu una exempció si es tracta d’una operació de reestructuració. Així mateix, entre altres exempcions que pots veure en l’esmentada llei, hi ha les operacions de compra i retrovenda, les de repo, les de reposició de garantia o les adquisicions procedents d’un acord de la Junta Única de Resolució.

  1. Quan es produeix el moment de la meritació?

La meritació de l’impost sobre transaccions financeres a Espanya tindrà lloc quan s’efectuï l’anotació registral a favor de l’adquirent dels valors. Aquesta anotació es farà en un registre de valors, en un compte, en una entitat, o bé en el mateix sistema d’un dipositari central de valors.

L’obligació del contribuent de guardar la informació

Trasaccions financeres a través del mòbil

Una altra característica pròpia d’aquest nou impost és que, a partir de la seva entrada en vigor, si ets contribuent d’aquest impost estaràs obligat a guardar tota la informació amb transcendència tributària per a l’Administració tributària (AEAT, d’ara endavant). Aquesta informació obligatòria serà tota la que estigui relacionada amb les entitats que participen en el procés, així com amb el dipositari central de valors. L’AEAT, al seu torn, podrà publicar amb caràcter informatiu quines societats es veuran afectades per la llei de l’impost, pel fet d’estar les seves accions sotmeses a gravamen. La Societat de Borses tindrà l’obligació d’aportar-los aquesta informació.

Hi haurà un reglament?

En principi, es preveu que quan comenci la seva aplicació el gener del 2021, s’iniciï el desenvolupament del reglament d’aquesta llei, el qual haurà de resoldre tots els dubtes que sorgeixin respecte a certes condicions –per exemple, en les exempcions–, així com altres aspectes que es puguin plantejar de la mateixa pràctica, els quals també seran resolts mitjançant les consultes vinculants plantejades a la Direcció General de Tributs.

A més, des de la seva entrada en vigor, es modificarà el Reglament de Gestió i Inspecció Tributària, així com el de l’IVA, de manera que haurem d’esperar encara una mica per a l’harmonització definitiva de la nova llei amb les ja existents en l’àmbit de la fiscalitat. Cal destacar, però, que aquesta llei, en publicar-se al BOE, no ha sofert cap canvi respecte al text inicial que va aprovar el Govern.

On s’aplica?

Àmbit d'aplicació de l'impost de transaccions financeres

L’àmbit d’aplicació és un dels aspectes més curiosos de l’impost, ja que és extraterritorial. Per tant, no importa on estigui situat l’establiment de l’entitat o la residència de la persona física. Si són accions d’una societat espanyola i cotitzen en borsa, amb un valor borsari de més de mil milions d’euros, cotitzen. Es tracta d’un gravamen d’operacions que es troben deslocalitzades, si bé és possible que de cara al futur s’estableixin certs convenis amb territoris exteriors o amb territoris pròpiament espanyols, com els forals.

La Directiva 2011/16/UE contesta la pregunta de què és l’impost a les transaccions financeres qualificant-lo com a indirecte. Això no obstant, si bé és cert que grava les accions i, per tant, recau sobre uns béns concrets, els aspectes que hem vist fins ara fan que sigui un impost difícil d’encaixar en aquesta o en una altra definició semblant, ja que en realitat té les característiques d’un impost especial.

En definitiva, l’impost de transaccions financeres, atesos els seus requisits perquè es doni el fet imposable o els criteris deslocalitzats de gravamen, té un objectiu purament recaptatori. Això fa que tingui unes característiques pròpies que ajuden a l’estabilització de les finances i que fan que sigui un impost, si més no, curiós. Anima’t a investigar-lo!

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.