Militares 940x480 1
Assegura la teva jubilació

Tot el que cal saber sobre les pensions en les classes passives militars

Abril 10, 2017 5 min 8 vegades compartit

El Règim de Classes Passives de l’Estat garanteix la protecció per als Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat i del Personal de les Forces Armades davant les diverses contingències que es puguin donar durant la vida.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

En el cas del personal militar i dels membres del Cos de la Guàrdia Civil, sempre que hi hagin ingressat abans de l’1 de gener de 2011, aquest règim els cobreix el cessament de servei per edat, per inutilitat física o per mort.

Dins d’aquestes pensions militars també hi ha les que s’atorguen a familiars quan mor un militar, sense necessitat d’haver completat un període mínim de servei a l’Estat. El reconeixement d’aquestes pensions el duu a terme el Ministeri de Defensa.

Dins del personal militar, hi podem distingir els següents col·lectius, que tenen prevista una sèrie de peculiaritats pel que fa a la seva protecció:

 • Personal militar de carrera.
 • Personal militar no permanent (tropa i marineria i oficials de complement).
 • Alumnes de centres militars de formació i personal de lleva.

Tot seguit es detallen les diferents casuístiques de retir del personal militar:

 • Retir d’edat: El retir forçós de militars i guàrdies civils es produeix als 65 anys. Per poder cobrar una pensió es requereixen 15 anys de serveis efectius a l’Estat. La quantia es calcula aplicant un percentatge en funció dels anys de servei a l’haver regulador de cada militar. La pensió de retir és incompatible amb l’exercici d’un lloc de treball en el sector públic, així com amb la feina en el sector privat (excepte per a pensions reconegudes amb anterioritat a l’1 de gener de 2009).

 • Retir per insuficiència de facultats personals: També cal haver complert 15 anys de serveis a l’Estat per tenir dret a aquesta prestació.

 • Retir per insuficiència de condicions psicofísiques:

a) Personal militar de carrera: El retir per inutilitat o incapacitat permanent es declara quan l’interessat està afectat per una lesió o procés patològic, somàtic o psíquic estabilitzat i irreversible o d’incerta reversibilitat que l’impossibiliti totalment per a l’exercici de les seves funcions. Si la inutilitat o incapacitat permanent s’ha produït per accident o malaltia en acte de servei o com a conseqüència d’aquest, donarà lloc a pensió extraordinària de jubilació o retir.

b) Personal militar no permanent: Per poder beneficiar-se d’aquesta prestació, els fets que han produït el retir han d’haver tingut lloc en l’interval de temps que hi ha des de l’adquisició de la condició de militar de complement fins a la finalització o resolució del compromís. Si es veu afectat per una lesió irreversible generarà dret a pensió, que podrà ser del 100%, el 70% o el 50% depenent de la dificultat per a la reincorporació laboral.

c) Alumnes de centres militars: Si l’alumne, com a conseqüència d’un acte de servei, es veu afectat per una inutilitat que l’incapaciti per a qualsevol professió o ofici, causarà pensió extraordinària de retir. Si la inutilitat no incapacita absolutament per a qualsevol professió o ofici, la pensió extraordinària serà del 70% de l’haver regulador.

 • Retir per no tenir 20 anys de serveis a la reserva: És el retir forçós del militar que, sense 20 anys de serveis efectius des de l’adquisició de la condició de militar professional, passa a la reserva. Es necessiten 15 anys de servei a l’Estat per cobrar aquesta pensió.

 • Retir voluntari: El pot sol·licitar l’interessat sempre que hagi complert els 60 anys d’edat i tingui reconeguts 30 anys de serveis efectius a l’Estat.

 • Retir si s’ha perdut la condició de militar: Per sol·licitar la pensió de retir haurà de tenir complerts els 65 anys, estar afectat per una invalidesa que l’incapaciti per al desenvolupament de qualsevol professió o haver complert 60 anys d’edat i 30 anys de serveis efectius.

 • Pensions de retir extraordinàries: És el retir per inutilitat per accident o malaltia en acte de servei o com a conseqüència d’aquest. Es presumirà l’acte de servei, llevat de prova en contra, quan la incapacitat permanent o la mort del funcionari hagi esdevingut al lloc i temps de treball, i no es requereix període de carència.

La mort del militar pot generar pensions a favor dels seus familiars. Aquests en són els principals casos:

 • Pensió de viduïtat: Hi tenen dret el cònjuge del causant, així com el separat, divorciat o anul·lat i també les parelles de fet. La pensió de viduïtat, amb caràcter general, és vitalícia, excepte en el cas de matrimonis de durada inferior a 1 any, i si la malaltia que ha causat la mort no ha estat sobrevinguda després del vincle matrimonial o no es tenen fills comuns, la pensió serà temporal, amb una durada de dos anys. El dret a pensió de viduïtat s’extingirà quan el beneficiari contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet.

 • Pensió d’orfandat: Els beneficiaris són els fills menors de 21 anys o que, tot i ser més grans d’aquesta edat, estiguessin incapacitats per a qualsevol feina abans de la mort del seu progenitor.

 • Pensió a favor de pares: Poden ser el pare i/o la mare del militar, sempre que depenguessin econòmicament d’aquest en el moment de la seva mort i que no hi hagi cònjuge supervivent o fills del mort amb dret a pensió. Si n’hi ha, el pare i la mare del militar mort només tindran dret a la pensió a partir del moment en què aquesta quedi vacant per mort o pèrdua d’aptitud legal del cònjuge i dels fills amb dret (matrimoni, compliment de l’edat, etc.).

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.