PROTECCIÓ DE DADES

1. COM TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS

Per gestionar les seves relacions amb nosaltres, VidaCaixa, així com altres entitats del Grup CaixaBank, tindrà accés i tractarà determinades dades personals per complir diferents finalitats, sempre d’acord amb l’establert per la normativa vigent, respectant els seus drets i amb total transparència. Per a això, en aquest document, al qual pot accedir en qualsevol moment des de https://www.ruta67.com/ca/politica-de-privacitat/, pot consultar el detall complet de com utilitzarem les seves dades en les relacions que establim amb vostè. Igualment, si vostè ho desitja, pot sol·licitar en paper aquesta informació a qualsevol oficina de CaixaBank.

Les principals normatives que regulen la nostra activitat i els tractaments que fem amb les seves dades personals són:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, el RGPD).
 • El Reglament Delegat (UE) 2015/35 de la Comissió, de 10 d’octubre de 2014, pel que es completa la Directiva 2009/138/CE, així com els reglaments comunitaris d’execució de solvència II (d’ara endavant, Reglament de Solvència II).
 • El Reglament (UE) 1286/2014, de 26 de novembre de 2014, sobre els documents de dades fonamentals relatius als productes d’inversió minorista vinculats i els productes d’inversió basats en Assegurances (d’ara endavant, Reglament KID).
 • La Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener de 2016, sobre la distribució d’assegurances (d’ara endavant,

IDD).

 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD).
 • La Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança (d’ara endavant, la LCS).
 • La Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (d’ara endavant, la LOSSEAR).
 • Llei 5/2012, de 23 de febrer, sobre Entitats de Previsió Social Voluntària (d’ara endavant, la Llei d’EPSV).
 • El Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions (d’ara endavant, la Llei de fons i plans de pensions).
 • El Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública a determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals (d’ara endavant, la Transposició d’IDD).
 • El Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (d’ara endavant, ROSSEAR).
 • El Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer, pel que s’aprova el Reglament de plans i fons de pensions (d’ara endavant, el Reglament de Fons i Plans de pensions).
 • El Decret 203/2015, de 27 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 5/2012, de 23 de febrer, sobre Entitats de Previsió Social Voluntària (d’ara endavant, el Reglament d’EPSV).

2. QUI TRACTA LES SEVES DADES

Responsable del tractament: El responsable del tractament de les seves dades personals en les seves relacions contractuals i de negoci amb nosaltres (les «Relacions contractuals») és VidaCaixa,

SAU, d’Asseguraments i Reassegurances (d’ara endavant, VidaCaixa) amb NIF A-58333261 i domicili social al passeig de la Castellana, 189, planta 1a i 2a, 28046 Madrid (Espanya).

Corresponsables de tractament: A més, per a determinats tractaments sobre els quals l’informarem en detall més endavant, VidaCaixa tracta conjuntament les seves dades amb altres empreses del Grup CaixaBank, decidint de manera conjunta els objectius (“per a què s’utilitzen les dades”) i els mitjans utilitzats (“com s’utilitzen les dades”) sent, per tant, corresponsables d’aquests tractaments.

Els tractaments per als quals VidaCaixa tracta les dades com a responsable del tractament independent o, conjuntament amb altres empreses del Grup CaixaBank com a corresponsables del tractament, s’identifiquen i descriuen amb detall en l’epígraf 6 “Quins tractaments realitzem amb les seves dades”. A més, trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades, així com els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a www.caixabank.es/empresasgrupo.

3. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

VidaCaixa i les empreses del Grup CaixaBank hem nomenat un delegat de protecció de dades, que l’atendrà per respondre a qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals i a l’exercici dels seus drets.

Pot contactar amb el delegat de protecció de dades per fer-li arribar els seus suggeriments, consultes, dubtes o reclamacions a través d’aquesta adreça: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.

4. EXERCICI DE DRETS I PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS DAVANT L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES (AEPD)

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat de les seves dades personals, a retirar el seu consentiment i a no ser objecte d’una decisió automatitzada.

Pot accedir aquí a informació concreta sobre cada dret: https://www.aepd.es/es/derechos-y- deberes/conoce-tus-derechos

Pot sol·licitar exercir aquests drets a través de qualsevol dels següents canals:

 • a les oficines de CaixaBank obertes al públic;
 • mitjançant les opcions habilitades a la banca digital de CaixaBank i a través de les nostres aplicacions mòbils;

A més, si té alguna reclamació derivada del tractament de les seves dades, pot dirigir-la a

l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

5. DADES TRACTADES

Per als tractaments que li expliquem a aquest document s’utilitzaran les dades que li detallem a continuació.

No totes les dades que li informem s’utilitzen per a tots els tractaments de dades. En l’epígraf 6, on li detallem els tractaments de dades que realitzem, vostè podrà consultar específicament, per cada tractament, la tipologia de dades que es tracten.

En el cas dels tractaments basats en el seu consentiment, addicionalment l’informarem del detall de les dades concretes que s’utilitzen.

Les tipologies i el detall de les dades que utilitzen els diferents tractaments exposats en l’epígraf 6 són els següents:

 • Dades que vostè ens ha facilitat en l’alta dels seus contractes o durant la seva relació amb nosaltres, els nostres agents, promotors de plans de pensions o EPSV, o prenedors d’assegurances mitjançant entrevistes o formularis. Aquestes són les tipologies de dades i el detall de les dades:
  • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, gènere, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació, document identificatiu.
  • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques: activitat professional o laboral, ingressos o retribucions, unitat o cercle familiar, nivell d’estudis, patrimoni, dades fiscals i dades tributàries.
  • Dades biomètriques: patró facial, biometria de veu o patró d’empremta dactilar.
  • Dades relatives a la salut: respostes a preguntes sobre el seu estat de salut, malalties i mals preexistents, historials i informes mèdics i altres proves diagnòstiques.
  • Dades sobre capacitat jurídica: dades sobre la facultat de constar d’una persona, establerta en sentència judicial.
  • Dades sobre necessitats especials de comunicació: dades proporcionades per interessats amb discapacitat per permetre l’accessibilitat a la interlocució i la gestió operativa.
 • Dades observades en la contractació i el manteniment dels productes i serveis que li siguin comercialitzats (propis o de tercers). Aquestes són les tipologies de dades i el detall de les dades:
  • Dades de contractació: productes i serveis contractats o sol·licitats, condició de titular, autoritzat o representant del producte i servei contractat, categorització segons la normativa en matèria d’assegurances, plans de pensions, entitats de previsió social voluntària, mercats de valors i instruments financers (categoria MIFID), informació sobre inversions realitzades i la seva evolució i informació i moviments de les operacions de finançament.
  • Dades financeres bàsiques: saldos actuals i històrics de productes i serveis i historial de pagament dels productes i serveis contractats.
  • Dades de tercers observats en els extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes de pagament: la informació dels apunts i moviments que tercers emissors realitzin en els seus comptes, incloent el tipus d’operació, l’emissor, l’import i el concepte que apareixen als rebuts i extractes d’operacions amb targetes de dèbit, crèdit i prepagament.
  • Dades de la seva condició d’accionista, o no, de CaixaBank: si té o no accions de CaixaBank.
  • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè: dades obtingudes en xats, murs, videoconferències, trucades o mitjans equivalents.
  • Dades de navegació pròpies: les dades obtingudes de les seves navegacions per les nostres pàgines web i la navegació que hi faci: historial de navegació (pàgines visitades i clics en continguts, ID del dispositiu, ID de publicitat, adreça IP), si vostè ha acceptat l’ús de galetes i tecnologies similars als seus dispositius de navegació.
  • Dades geogràfiques: les dades de la ubicació dels comerços de les seves operacions amb targeta i les dades de geolocalització del seu dispositiu mòbil proporcionades per la instal·lació i/o l’ús de les nostres aplicacions mòbils, quan així ho hagi autoritzat en la configuració de la pròpia aplicació.
 • Dades inferides o deduïdes de l’anàlisi i tractament de la resta de dades. Aquestes són les tipologies de dades i el detall de les dades:
  • Dades obtingudes de l’execució d’altres tractaments previstos en aquesta política: les dades obtingudes de la realització de tractaments previstos en aquesta política que es detallaran en la informació dels tractaments en què sigui aplicable.
  • Dades obtingudes de l’execució de models estadístics: utilitzem els resultats de l’aplicació de models matemàtics amb les dades dels clients, per lluitar contra el frau, deduir els seus hàbits de consum, les preferències o les propensions de contractació, complir les nostres obligacions normatives i gestionar les operatives dels seus productes i/o serveis.
  • Dades d’avaluació de risc financer-actuarial: Segons la naturalesa del producte que contracti, estimarem la seva esperança de vida, el risc que pateixi un accident, que es vegi incapacitat de qualsevol manera, es jubili, perdi la seva feina o pateixi una malaltia greu (riscos financer-actuarials), aplicant models matemàtics i estadístics que utilitzen dades personals.
  • Dades d’avaluació de risc o scoring: en el tractament de dades realitzat per complir la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, com a empresa corresponsable, podrem utilitzar les dades deduïdes per altres empreses corresponsables de la seva capacitat de pagament o manca de pagament, o els límits de risc, partint de l’aplicació de models matemàtics estadístics.
 • Dades obtingudes de fonts d’accés públic, registres públics o fonts externes.

Aquestes són les tipologies de dades i el detall de les dades:

 • Dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social: dades identificatives i de contacte del pagador, dades d’activitat professional o laboral (CNAE, treballador per compte propi i/o per compte d’altri, grup de cotització del treballador).
 • Dades relatives a sancions internacionals: dades de persones o entitats que estiguin incloses en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea, el Regne d’Espanya, així com l’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her Majesty´s Treasury (HTM) del Regne Unit i/o l’U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).
 • Dades demogràfiques i socioeconòmiques: dades estadístiques no associades a persones determinades sinó a zones geogràfiques, sectors d’edat o sectors d’activitat professional, que utilitzarem per relacionar-les amb la informació dels clients.
 • Dades sobre immobles i vehicles associats a la seva persona: dades obtingudes del cadastre i dades bàsiques de vehicles obtinguts de la Direcció General de Trànsit que utilitzarem per complementar la informació sobre els seus immobles i vehicles.
 • Dades sobre administradors, càrrecs funcionals i vinculacions societàries: dades extretes de les bases de dades d’INFORMA que utilitzarem per complementar la informació sobre la seva activitat.
 • Dades de subvencions i assegurances agràries: dades publicades pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i per l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA).
 • Dades de terceres empreses a les quals vostè hagi donat el seu consentiment per compartir-los amb nosaltres: dades seves tractades per altres empreses amb les quals tinguem acords, i a les quals vostè hagi autoritzat compartir la seva informació amb nosaltres.
 • Informacions obtingudes de fonts d’accés públic i registres públics: dades que proporcionen fonts d’accés públic i registres públics per contrastar la informació que vostè ens facilita en l’alta, el manteniment i el compliment de les relacions contractuals, informació del fitxer, consultes, situacions concursals d’Equifax, INDEF, Registre de contractes d’assegurança, cobertura de defunció, i dades addicionals de contacte obtingudes de directoris telefònics (Pàgines Blanques, Pàgines Grogues, Lleida.net) i de la base de dades d’INFORMA, per contactar amb els nostres clients en el supòsit d’incompliment d’obligacions contractuals.

Aquestes bases de dades es troben prèviament legitimades per disposar d’aquesta informació.

 • Dades de navegació: les dades obtingudes de les seves navegacions per pàgines web o aplicacions mòbils de tercers i la navegació que hi faci: historial de navegació (pàgines visitades i clics en continguts), ID del dispositiu, ID de publicitat, adreça IP, si vostè ha acceptat l’ús de galetes i tecnologies similars als seus dispositius de navegació.
 • Dades de xarxes socials o internet: dades de xarxes socials o internet que vostè ens autoritzi a consultar.

6. QUINS TRACTAMENTS REALITZEM AMB LES SEVES DADES: FINALITATS, BASES LEGALS I DADES PERSONALS QUE TRACTEM

Els tractaments que realitzarem amb les seves dades són diversos, i responen a diferents finalitats i bases jurídiques:

 • Tractaments basats en el consentiment.
 • Tractaments necessaris per a l’execució de les relacions contractuals.
 • Tractaments necessaris per complir obligacions normatives.
 • Tractaments basats en l’interès legítim de VidaCaixa.

Addicionalment als tractaments generals que li detallem a continuació, podem realitzar tractaments específics no contemplats en aquesta política, derivats de sol·licituds seves de productes o serveis. La informació detallada sobre aquests tractaments la hi proporcionarem en el moment de tramitar la sol·licitud concreta.

6.1. TRACTAMENTS BASATS EN EL CONSENTIMENT

Aquests tractaments tenen com a base jurídica el seu consentiment, segons estableix l’art. 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Podem haver-li sol·licitat aquest consentiment per diferents canals, en l’entrevista en la qual vostè es va donar d’alta com a client, a través del seu gestor o gestora de CaixaBank o dels canals electrònics d’alguna de les empreses del Grup CaixaBank que resulti corresponsable del tractament concret.

Si per alguna circumstància, mai no li hem sol·licitat el seu consentiment, aquests tractaments no li seran d’aplicació.

Pot consultar les autoritzacions que vostè ens ha consentit o denegat, i modificar la seva decisió en qualsevol moment i de manera gratuïta a les oficines de CaixaBank, al web de VidaCaixa (https://www.ruta67.com/ca/politica-de-privacitat/) i a la pàgina web o aplicacions mòbils disponibles de cadascuna de les empreses corresponsables del tractament concret.

Els tractaments basats en el seu consentiment s’indiquen a continuació ordenats de la (A) a la (C). Assenyalarem per a cada un dels tractaments: la descripció de la finalitat (Finalitat), el detall de les dades tractades (Dades tractades), si escau, informació sobre l’ús de perfils (Ús de perfils), altra informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant) i si són, o no, tractaments realitzats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament).

En cas que vostè hagués atorgat els seus consentiments per al tractament de les seves dades amb finalitats comercials, no a CaixaBank, sinó a Bankia, amb caràcter previ a la seva fusió amb CaixaBank, els tractaments A, B i C que li indiquem a continuació es realitzaran d’acord amb les preferències que vostè va indicar en el seu moment a Bankia.

En concret, els tractaments descrits en els apartats A i B següents únicament seran realitzats per les empreses del grup CaixaBank en corresponsabilitat, si vostè ha consentit la comunicació de dades entre les empreses del grup Bankia (ara CaixaBank).

 1. Personalització de l’oferta de productes segons l’anàlisi de les seves dades

Finalitat: Si tenim el seu consentiment, utilitzarem les dades que li indicarem a continuació per elaborar un perfil comercial seu que ens permeti deduir les seves preferències o necessitats per oferir-li, a través del seu gestor o gestora, els productes i serveis comercialitzats per les empreses corresponsables que creguem que poden interessar-li en funció de les preferències i necessitats deduïdes.

Mitjançant aquest tractament de les seves dades podrem fer-li ofertes personalitzades que creguem que puguin interessar-li més que les ofertes genèriques.

A més, en cas que vostè ens autoritzi la «Comunicació de l’oferta de productes i serveis per canals» (apartat 6.1.B), li oferirem els productes i serveis comercialitzats per les empreses corresponsables que creguem que el poden interessar en funció de les preferències i les necessitats deduïdes a través de qualsevol altre canal que ens autoritzi.

 • Dades tractades: No utilitzarem per a aquest tractament dades que continguin informació que reveli el seu origen ètnic o racial, les seves opinions polítiques, les seves conviccions religioses o filosòfiques, la seva afiliació sindical, el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar-lo de manera unívoca, dades relatives a la salut o dades relatives a la seva vida o orientació sexual.

Les dades que tractarem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, gènere, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació, document identificatiu.
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques: activitat professional o laboral, ingressos o retribucions, unitat o cercle familiar, nivell d’estudis, patrimoni, dades fiscals i dades tributàries.
 • Dades de contractació: productes i serveis contractats o sol·licitats (propis o de tercers), condició de titular, autoritzat o representant del producte i servei contractat, categorització segons la normativa en matèria de mercats de valors i instruments financers (categoria MIFID), informació sobre inversions realitzades i la seva evolució i informació i moviments de les operacions de finançament.
 • Dades financeres bàsiques: saldos actuals i històrics de productes i serveis i historial de pagament dels productes i serveis contractats (propis o de tercers).
 • Dades de tercers observats en els extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes de pagament: la informació dels apunts i moviments que tercers emissors realitzin en els seus comptes, incloent el tipus d’operació, l’emissor, l’import i el concepte que apareixen als rebuts i extractes d’operacions amb targetes de dèbit, crèdit i prepagament.
 • Dades de la seva condició d’accionista, o no, de CaixaBank: si té o no accions de CaixaBank.
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè: dades obtingudes en xats, murs, videoconferències, trucades o mitjans equivalents.
 • Dades de navegació pròpies: les dades obtingudes de les seves navegacions per les nostres pàgines web o aplicacions mòbils i la navegació que hi faci: historial de navegació (pàgines visitades i clics en continguts, ID del dispositiu, ID de publicitat, adreça IP).
 • Dades geogràfiques: les dades de la ubicació dels comerços de les seves operacions amb targeta i les dades de geolocalització del seu dispositiu mòbil proporcionades per la instal·lació i/o l’ús de les nostres aplicacions mòbils, quan així ho hagi autoritzat en la configuració de la pròpia aplicació.
 • Dades obtingudes de l’execució d’altres tractaments previstos en aquesta política:
  • Dades de classificació de clients: (Tractament definit a l’epígraf 6.4.A)
 • Dades obtingudes de l’execució de models estadístics: utilitzem els resultats de l’aplicació de models matemàtics amb les dades dels clients per deduir els seus hàbits de consum, les preferències o les propensions de contractació o classificació de clients.
 • Dades demogràfiques i socioeconòmiques: dades estadístiques no associades a persones determinades sinó a zones geogràfiques, sectors d’edat o sectors d’activitat professional, que utilitzarem per relacionar-les amb la informació dels clients.
 • Dades sobre immobles i vehicles associats a la seva persona: dades obtingudes del cadastre i dades bàsiques de vehicles obtinguts de la Direcció General de Trànsit que utilitzarem per complementar la informació sobre els seus immobles i vehicles.
 • Dades sobre administradors, càrrecs funcionals i vinculacions societàries: dades extretes de les bases de dades d’INFORMA que utilitzarem per complementar la informació sobre la seva activitat.
 • Dades de subvencions i assegurances agràries: dades publicades pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i per l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA).
 • Dades de terceres empreses a les quals vostè hagi donat el seu consentiment per compartir-los amb nosaltres: dades seves tractades per altres empreses amb les quals tinguem acords, i a les quals vostè hagi autoritzat compartir la seva informació amb nosaltres.
 • Dades de navegació: les dades obtingudes de les seves navegacions per pàgines web o aplicacions mòbils de tercers i la navegació que hi faci: historial de navegació (pàgines visitades i clics en continguts, ID del dispositiu, ID de publicitat, adreça IP).
 • Dades de xarxes socials o internet: dades de xarxes socials o internet que vostè ens autoritzi a consultar.

Ús de perfils: Per a aquest tractament elaborarem un perfil comercial que utilitzarem exclusivament per personalitzar-li la nostra oferta de productes i serveis:

 • Finalitat del perfil: El perfil utilitzat té com a finalitat deduir els productes i serveis que creguem que poden interessar-li, partint de la informació que tenim sobre vostè, per oferir-li la seva contractació en lloc de dirigir-li ofertes comercials genèriques.
 • Conseqüències: Si vostè autoritza el tractament utilitzarem perfils comercials per decidir quins productes o serveis li oferim comercialment. Si no l’autoritza, no utilitzarem la seva informació per personalitzar-li l’oferta comercial.

Aquest perfilat no l’utilitzem, en cap cas, per a la denegació de cap producte o servei, ni per determinar límits de crèdit. La no acceptació d’aquest tractament no impedeix, limita o condiciona el seu accés al nostre catàleg complet de productes i serveis que vostè té sempre a la seva disposició.

En cas que sol·liciti la contractació de qualsevol producte o servei, la seva sol·licitud serà avaluada amb vostè conforme als nostres procediments ordinaris, sense que l’acceptació o no de l’anàlisi de les seves dades per a la personalització de l’oferta de productes afecti aquesta avaluació.

La no-acceptació d’aquest tractament tampoc no impedirà que contactem amb vostè per a la gestió operativa dels productes i serveis que tingui contractats.

 • Lògica: El perfil d’un client es calcula a partir de les dades indicades en l’apartat «dades tractades».

A aquestes dades se’ls apliquen fórmules matemàtiques obtingudes a partir de comportaments observats en el passat en clients de similars característiques per tal d’inferir el comportament del client en el futur. Aquestes fórmules matemàtiques permeten determinar la importància de cada una de les dades tractades en el resultat final del perfil del sol·licitant.

L’esmentat resultat final és la probabilitat que el client estigui interessat en un producte o servei.

Altra informació rellevant: A continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • Vigència del tractament: Només realitzarem aquest tractament de les seves dades si vostè ens ha donat el seu consentiment per a això, i el seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el retiri. Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb nosaltres, però oblida retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament.
 • Corresponsables del tractament: Les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament.
  • CaixaBank, S.A.
  • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
  • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
  • Wivai Select Place, S.A.U.
  • ImaginersGen, S.A.
  • VidaCaixa, S.A.U. d’Assegurances i Reassegurances

Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a www.caixabank.es/empresasgrupo.

 1. Comunicació de l’oferta de productes i serveis per canals

Finalitat: Si tenim el seu consentiment, posarem a la seva disposició la nostra oferta de productes i serveis a través dels canals següents que vostè ens autoritzi: aplicacions mòbils, entorns digitals i canals electrònics, carta o telèfon.

Les dades que utilitzarem per a la comunicació pels canals que ens autoritzi variaran en funció de si ens ha autoritzat, o no, a la personalització de l’oferta segons l’anàlisi de les seves dades:

 • Si no tenim el seu consentiment per personalitzar-li la nostra oferta comercial (tractament A anterior), utilitzarem únicament les seves dades identificatives i de contacte per traslladar-li ofertes genèriques.
 • Si ens ha donat el seu consentiment per personalitzar-li la nostra oferta comercial (tractament A anterior), també utilitzarem la informació del seu perfil comercial que es detalla en el tractament 6.1.A per traslladar-li ofertes personalitzades.

Dades tractades: Les dades que tractarem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, gènere, informació de contacte postal, telefònic i electrònic, domicili de residència, idioma de comunicació.

Altra informació rellevant: A continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • Vigència del tractament: Només realitzarem aquest tractament de les seves dades si vostè ens ha donat el seu consentiment per a això, i el seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el retiri. Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb nosaltres, però oblida retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament.
 • Corresponsables del tractament: Les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament:
  • CaixaBank, S.A.
  • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
  • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
  • Wivai Select Place, S.A.U.
  • ImaginersGen, S.A.
  • VidaCaixa, S.A.U. d’Assegurances i Reassegurances

Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat en www.caixabank.es/empresasgrupo

 1. Cessió de dades a altres empreses per a l’enviament d’ofertes comercials

Finalitat: Si tenim el seu consentiment, cedirem les dades que li indicarem a continuació a altres empreses amb les quals tinguem acords, per tal que li facin ofertes comercials dels productes i serveis que comercialitzen.

Si no ens consent aquest tractament, no cedirem les seves dades. Si ens consent, les dades que comunicarem a altres empreses variaran en funció de si ens ha autoritzat, o no, la personalització de l’oferta de productes segons l’anàlisi de les seves dades.

Si no tenim el seu consentiment per personalitzar la nostra oferta comercial (tractament A anterior), facilitarem a aquestes empreses únicament les seves dades identificatives i de contacte.

Si ens ha donat el seu consentiment per personalitzar la nostra oferta comercial (tractament A anterior), també comunicarem aquestes empreses informació del seu perfil comercial, que consisteix en la informació deduïda sobre les seves preferències i necessitats, així com informació deduïda sobre la seva probabilitat de pagament o impagament, o sobre límits de risc.

Aquestes terceres empreses a les quals podríem cedir les seves dades es dediquen a les següents activitats:

 • bancàries
 • serveis d’inversió
 • assegurances, reassegurances, plans de pensions i entitats de previsió social voluntària
 • capital risc
 • immobiliàries
 • viàries
 • venda i distribució de béns i serveis,
 • serveis de consultoria
 • lleure i
 • beneficosocials

Dades tractades:

No utilitzarem per a aquest tractament dades que continguin informació que reveli el seu origen ètnic o racial, les seves opinions polítiques, les seves conviccions religioses o filosòfiques, la seva afiliació sindical, el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar-lo de manera unívoca, dades relatives a la salut o dades relatives a la seva vida o orientació sexual.

Aquestes són les dades seves que utilitzarem si consent que les comuniquem a terceres empreses, però no tenim el seu consentiment per personalitzar la nostra oferta comercial de productes i serveis (tractament A anterior):

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, gènere, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació, document identificatiu.

Si vostè ens ha donat el seu consentiment per personalitzar la nostra oferta comercial de productes i serveis (tractament A anterior), a més, utilitzarem les següents dades:

 • Dades obtingudes de l’execució de models estadístics: utilitzem els resultats de l’aplicació de models matemàtics amb les dades dels clients per deduir els seus hàbits de consum, les preferències i/o les propensions de contractació o classificació de clients.

Altra informació rellevant: A continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • Informació sobre la cessió: Si arribem a algun acord amb una tercera empresa per cedir-li les seves dades, l’empresa destinatària l’informarà d’aquesta circumstància, així com de les dades cedides i els detalls del tractament que pretén dur a terme.
 • Vigència del tractament: Només realitzarem aquest tractament de les seves dades si vostè ens ha donat el seu consentiment per a això, i el seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el retiri. Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb nosaltres, però oblida retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament.
 • Corresponsables del tractament: Les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament:
  • CaixaBank, S.A.
  • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
  • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
  • Wivai Select Place, S.A.U.
  • ImaginersGen, S.A.
  • VidaCaixa, S.A.U. d’Assegurances i Reassegurances

Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a www.caixabank.es/empresasgrupo.

6.2. TRACTAMENTS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES RELACIONS CONTRACTUALS I LA PRESA DE MESURES PRECONTRACTUALS (art. 6.1.b) RGPD)

Són tractaments necessaris perquè vostè pugui establir i mantenir Relacions Contractuals amb nosaltres. Si s’hi oposés, finalitzaríem aquestes relacions, o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

Els tractaments necessaris per a l’execució de les relacions contractuals s’indiquen a continuació ordenats de la (A) a la (C). Assenyalarem per a cada un d’ells: la descripció de la finalitat (Finalitat), la tipologia de les dades tractades (Dades tractades), si escau, informació sobre l’ús de perfils (Ús de perfils), altra informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant) i si són, o no, tractaments realitzats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament).

 1. Formalització, manteniment i execució de les relacions contractuals

Finalitat: En la nostra condició d’entitat asseguradora, necessitem tractar dades de caràcter personal en les diferents fases en què es desenvolupa el seu contracte d’assegurança i productes de pensions i previsió social voluntària. La finalitat d’aquest tractament de dades és formalitzar, mantenir i gestionar les relacions contractuals que establim amb vostè, inclòs el tractament de les seves sol·licituds o mandats, així com les gestions prèvies a una contractació (relacions precontractuals) i l’establiment de mesures per assegurar el compliment dels contractes que tingui amb nosaltres.

Aquest tractament implica la recollida i el registre de les dades i la formalització de la signatura de documents necessaris per al procés de subscripció de productes oferts per VidaCaixa, tant per a productes de tipus individual (productes instrumentats directament amb clients) com per a productes col·lectius (productes instrumentats per a empreses, associacions o altres col·lectius).

A més, inclou la gestió de l’operativa d’aquests productes o serveis que hagi contractat. És a dir, la gestió ordinària i operacional del contracte (com canvis de beneficiaris, actualitzacions de condicions per promocions, ampliacions de pòlisses i actualització de productes), els cobraments de les quanties econòmiques derivades del contracte, els pagaments de prestacions, rescats o qualsevol concepte que derivi del compliment d’un contracte vinculat a un producte contractat per vostè i els traspassos externs i mobilitzacions de plans de pensions.

Amb aquesta finalitat, també es realitzaran les comunicacions derivades de la gestió de les relacions contractuals i les operacions relatives a la gestió de pòlisses en què intervenen diferents entitats asseguradores entre les quals es reparteixen la cobertura del risc assegurat (la gestió de l’anomenada “coassegurança”).

Dades tractades: Les tipologies de dades que tractem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual està detallat en l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades financeres
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
 • Dades obtingudes de l’execució de models estadístics
 • Dades relatives a sancions internacionals
 • Informacions obtingudes de fonts d’accés públic i registres públics
 • Dades de salut

Altra informació rellevant:

 • Comunicacions de dades: En l’àmbit dels plans de pensions d’ocupació i les EPSV comunicarem algunes de les seves dades a tercers que, segons preveu la normativa reguladora d’aquesta activitat, exerceixen un paper imprescindible per al correcte acompliment de les nostres obligacions contractuals. En concret, cedirem les seves dades a actuaris, comissions de control, entitats dipositàries, auditors i altres figures amb competències legalment atribuïdes a tal efecte. Igualment, en l’àmbit dels productes d’assegurança i també de la previsió, serà necessari que comuniquem dades a supervisors, administracions i registres públics i entitats reasseguradores.
 • Tractament de dades de salut: En l’execució de qualsevol contracte d’assegurança del qual vostè sigui part podrem tractar les seves dades de salut, en resultar aquests necessaris per al desenvolupament de la relació contractual que mantenim amb vostè.
 • Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és VidaCaixa. Aquest tractament no es realitza en corresponsabilitat.
 1. Anàlisi d’exigències i necessitats

Finalitat: Prèviament a la subscripció del contracte, com a entitat asseguradora que intervé en la distribució dels seus propis productes, en alguns casos necessitarem que vostè ens proporcioni determinada informació que ens permeti valorar i avaluar les seves necessitats i exigències.

Addicionalment, quan oferim assessorament sobre un producte d’inversió basat en assegurances, necessitarem obtenir la informació següent sobre vostè:

 • Coneixements i experiència en l’àmbit de la inversió propi de la classe de producte.
 • Situació financera, inclosa la seva capacitat per suportar pèrdues.
 • Objectius d’inversió, inclosa la seva tolerància al risc.

La finalitat d’aquesta avaluació serà poder oferir-li, amb caràcter previ, informació i, en el seu cas, assessorament objectiu, perquè així prengui les seves decisions amb criteri fundat. L’anterior informació s’obtindrà a fi que li puguem recomanar els productes d’inversió basats en segurs que siguin idonis per a vostè i que millor s’ajustin al seu nivell de tolerància al risc i a la seva capacitat per suportar les pèrdues.

Dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual està detallat en l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades financeres
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Preferències d’inversió

Altra informació rellevant: A continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament.

 • Obligacions normatives: Aquest tractament es fa partint del que disposa el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública a determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals.

Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és VidaCaixa. Aquest tractament no es realitza en corresponsabilitat.

 1. Anàlisi de la declaració d’estat de salut per a la valoració del risc de l’interessat previ a la contractació d’un producte d’assegurança

Finalitat: Permetre que, davant d’una sol·licitud per la seva part per a la contractació d’un producte d’assegurança de risc individual, puguem conèixer i valorar totes les circumstàncies que puguin influir en la valoració del risc que suposaria per a VidaCaixa contractar un producte d’assegurança per vostè tenint en compte el seu estat de salut i hàbits de vida.

Vostè està obligat a declarar el risc que pretén assegurar i perquè pugui complir amb aquest deure i VidaCaixa pugui valorar adequadament les seves circumstàncies particulars, podem realitzar-li qüestionaris sobre la seva situació personal, hàbits de vida i salut, requerir que se sotmeti a controls mèdics i sol·licitar declaracions sobre qualsevol dels esmentats aspectes.

Dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual està detallat en l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades financeres
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades de salut

Altra informació rellevant:

 • Tractament de dades de salut: Tractarem les seves dades de salut, ja que resulten necessàries per al desenvolupament de la relació contractual que mantenim amb vostè.
 • Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és VidaCaixa. Aquest tractament no es realitza en corresponsabilitat.
 • Obligacions normatives: Aquest tractament es fa partint del que disposa la normativa aplicable a aquests productes:
  • La Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança.
  • La Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

6.3. TRACTAMENTS NECESSARIS PER COMPLIR OBLIGACIONS NORMATIVES

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessaris per complir una obligació legal que ens és exigible, segons estableix l’art. 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Per tant, són tractaments necessaris perquè vostè pugui establir i mantenir Relacions Contractuals amb nosaltres. Si no vol que fem aquest tractament, haurem de finalitzar aquestes relacions, o no les podrem establir si encara no les hem iniciat.

Els tractaments necessaris per complir obligacions normatives s’indiquen a continuació ordenats de la (A) a la (E). Assenyalarem per a cada un d’ells: la descripció de la finalitat (Finalitat), la tipologia de les dades tractades (Dades tractades), si escau, informació sobre l’ús de perfils (Ús de perfils), altra informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant) i si són, o no, tractaments realitzats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament).

 1. Tractament per complir la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Finalitat: La finalitat d’aquest tractament és l’adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 10/2010, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

Les operacions de tractament que es realitzen per complir la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals del finançament del terrorisme són:

 • Recollir la informació i documentació que permet complir les mesures de diligència deguda i de coneixement dels clients;
 • Comprovar la informació que vostè ens faciliti;
 • Verificar si vostè exerceix o ha exercit càrrecs de responsabilitat pública;
 • Categoritzar el seu nivell de risc, en funció del qual s’aplicaran les diferents mesures de diligència deguda amb base en la normativa de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme;
 • Realitzar l’anàlisi de les operacions que s’executen a través de CaixaBank, d’acord amb el que estableixen les obligacions legals;
 • Verificar la seva relació amb societats i, si és necessari, la seva posició de control en l’estructura de propietat d’aquestes, i;
 • Comunicar i actualitzar mensualment la seva informació al Fitxer de Titularitats Financeres, responsabilitat del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC).

Tipologies de dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual està detallat en l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de tercers observats en els extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes de pagament
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
 • Dades obtingudes de l’execució d’altres tractaments previstos en aquesta política:
 • Dades d’avaluació de risc o scoring
 • Dades obtingudes de l’execució de models estadístics
 • Dades sobre administradors, càrrecs funcionals i vinculacions societàries
 • Dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Informacions obtingudes de fonts d’accés públic i registres públics

Ús de perfils: Aquest tractament implica l’elaboració d’un perfil que utilitzem exclusivament per a l’adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 10/2010, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

 • Finalitat: El perfil utilitzat té com a finalitat impedir la contractació d’operatives susceptibles de ser objecte de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme.
 • Conseqüències: Els perfils són eines que ajuden les unitats de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme a determinar si les operatives són susceptibles o no de ser objecte de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme i, per tant, a acceptar-les o no.

Corresponsables del tractament: Les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament.

 • CaixaBank, SA
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Vidacaixa, SA, d’Assegurances i Reassegurances
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.
 • Banco BPI, S.A.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • Puerto Triana, S.A.U.

Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a www.caixabank.es/empresasgrupo

 1. Tractament per complir la normativa en matèria tributària

Finalitat: La finalitat d’aquest tractament és l’adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, el Reial Decret 1021/2015, de 13 de novembre, pel que s’estableix l’obligació d’identificar la residència fiscal de les persones que ostentin la titularitat o el control de determinats comptes financers i d’informar sobre aquests en l’àmbit de l’assistència mútua, i altres normatives fiscals vigents.

Les operacions de tractament que es realitzen per complir la normativa en matèria tributària són:

 • Recollir la informació i documentació relativa a la seva fiscalitat que estableixin les normes fiscals, i;
 • Comunicar a l’administració pública les dades relatives a la seva fiscalitat, quan així estigui establert per les normes o sigui requerit per l’autoritat.

Tipologies de dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual està detallat en l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques

Altra informació rellevant:

 • Corresponsables del tractament: Les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament:
  • CaixaBank, SA
  • Vidacaixa, SA, d’Assegurances i Reassegurances
  • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
  • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U

Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a www.caixabank.es/empresasgrupo

 1. Tractament per al compliment de les obligacions derivades de les polítiques de sancions i contramesures financeres internacionals

Finalitat: La finalitat d’aquest tractament és l’adopció de les mesures imposades a la nostra activitat en els programes de sancions i contramesures financeres internacionals adoptats per la Unió Europea i el Regne d’Espanya.

Per complir els programes de sancions i contramesures financeres internacionals, nosaltres contrastarem si vostè consta en llistes de persones o entitats que estiguin incloses en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea o el Regne d’Espanya.

Tipologies de dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual està detallat en l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades relatives a sancions internacionals

Altra informació rellevant: A continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • Programes de sancions: VidaCaixa consulta els programes de sancions economicofinanceres internacionals adoptades per l’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her Majestry’s Treasury (HTM) del Regne Unit i l’US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) partint del nostre interès legítim, que detallem a l’apartat 6.4.

Corresponsables del tractament: Les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament:

 • Vidacaixa, SA, d’Assegurances i Reassegurances
 • CaixaBank, SA
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Banco BPI, S.A.
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.
 • Puerto Triana, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.

Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a www.caixabank.es/empresasgrupo

 1. Tractament per a l’atenció de queixes i reclamacions

Finalitat: L’atenció de les consultes, queixes i reclamacions que es realitzin davant VidaCaixa d’acord amb la normativa aplicable que s’esmenta en l’apartat 1 d’aquest document. VidaCaixa està obligada a disposar d’un departament o servei d’atenció al client per atendre i resoldre les queixes i reclamacions que els prenedors, assegurats, beneficiaris, tercers perjudicats o drethavents de qualssevol d’ells puguin presentar, relacionats amb els seus interessos i drets legalment reconeguts.

Així mateix, en l’àmbit de la previsió social voluntària, d’acord amb la Llei de regulació de plans i fons de pensions i la Llei d’EPSV, el defensor del partícip o de l’associat és una figura de caràcter obligatori, aliena a l’organització, que actua amb independència de criteri i les decisions de la qual resulten vinculants per a VidaCaixa.

Al seu torn, la LOPDGDD obliga el responsable del tractament, en aquest cas, VidaCaixa, a atendre les reclamacions que es presentin davant del seu delegat de protecció de dades, així com a atendre els drets en matèria de protecció de dades que puguin exercir els interessats.

Les operacions de tractament que es realitzen per complir la normativa en matèria de tractament d’atenció de queixes i reclamacions són:

 • Recepció de la queixa o reclamació pel Servei d’Atenció al Client de VidaCaixa i pel defensor del partícip o associat;
 • Atenció dels drets en matèria de protecció de dades i consultes relatives a VidaCaixa realitzades davant del Delegat de Protecció de dades del Grup CaixaBank;
 • Comunicació de dades al nostre supervisor sectorial, la Direcció General de l’Assegurança i Fons de Pensions o, en el seu cas, el Govern del País Basc; i
 • Contestació en el termini establert a la queixa o reclamació presentada a qualsevol de les instàncies anteriorment descrites, així com les activitats necessàries per col·laborar amb l’autoritat de control.

Dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual està detallat en l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades sobre capacitat jurídica
 • Dades sobre necessitats especials de comunicació
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
 • Dades de navegació pròpies
 • Dades de salut

Altra informació rellevant:

 • Comunicacions de dades: Necessitarem compartir les seves dades personals amb el defensor del partícip o de l’associat i amb els supervisors, perquè pugui resoldre els expedients/reclamacions que corresponguin segons s’ha descrit anteriorment
 • Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és VidaCaixa. Aquest tractament no es realitza en corresponsabilitat.
 • Tractament de dades de salut: Podrem tractar les seves dades de salut, ja que resulten necessàries per al desenvolupament de la relació contractual que mantenim amb vostè.
 1. Valoració, selecció i tarifació de riscos financer-actuarials (inclou la presa de decisions automatitzades)

Finalitat: Definir la política de selecció de riscos i tarifació de VidaCaixa. Per a això cal que VidaCaixa valori el risc que assumeix amb la contractació de nous contractes d’assegurança pels seus clients, així com el risc que té ja assumit amb els contractes que ja té vigents.

Ús de perfils i tractaments automatitzats: Per a aquest tractament elaborarem perfils que utilitzarem exclusivament per valorar de manera contínua el risc assumit per VidaCaixa amb els contractes que té vigents i definir la política de selecció de nous riscos i l’estratègia de subscripció i tarifació de VidaCaixa. Les dades personals es parametritzaran i integraran en models matemàtics per dur a terme càlculs i valoracions de risc associat a la possibilitat que es materialitzi un sinistre o contingència que doni lloc al cobrament d’una prestació, de manera automatitzada. Així, es classificarà els clients en termes de risc sobre la base de les dades a sota indicades per determinar, en primer lloc, quin tipus de control de subscripció en el seu cas s’haurà d’aplicar per accedir a un nou producte d’assegurança i, en segon lloc, la tarifa que li correspongui i que s’utilitzarà per al càlcul de les provisions tècniques.

Conseqüències: Aquest perfilat automatitzat no l’utilitzem, en cap cas, per a la denegació de cap producte o servei, ni per aplicar-li una tarifa superior a què li resultaria d’aplicació en cas de valorar el risc de la seva operació de manera no automatitzada. En qualsevol cas, té dret a sol·licitar-nos voluntàriament contestar a un qüestionari de salut o sotmetre’s a proves mèdiques que seran tingudes en compte en el procés de contractació. L’assignació d’un perfil de risc portarà associada la determinació de la tarifa aplicable que, en cap cas no serà superior a la que li correspondria a un client que decidís sotmetre’s a un control de subscripció ordinari.

Lògica: El perfil d’un client es calcula a partir de les dades indicades en l’apartat «dades tractades». A aquestes dades se’ls apliquen fórmules matemàtiques obtingudes a partir de comportaments observats en el passat en clients de similars característiques per mesurar segons l’horitzó temporal que correspongui a cada tipus de contracte les possibilitats de què es doni alguna de les circumstàncies que obligui VidaCaixa a abonar-li una prestació. Aquestes fórmules matemàtiques permeten determinar la importància de cada una de les dades tractades en el resultat final del perfil del client.

De manera exemplificativa, s’estimarà partint de càlculs financer-actuarials i l’experiència d’altres clients en circumstàncies similars, la seva esperança de vida, el risc que tingui un accident, es vegi incapacitat de qualsevol manera, es jubili, perdi la seva feina o tingui una malaltia greu.

Dades tractades:

 • Dades identificatives i de contacte: NIF/NIE/Passaport, nom i cognoms, data de naixement, adreça postal, correu electrònic, telèfon (fix o mòbil) i idioma de comunicació.
 • Dades financeres: Productes i serveis contractats, condició de titular/beneficiari/apoderat, Condició d’intervinent no client, categorització MIFID i Historial de pagament.
 • Socioeconòmics: Activitat professional, nivell d’estudis, retribucions / ingressos, patrimoni (propietats), unitat / cercle familiar, dades fiscals o de tributació.
 • Laborals: Dades de la relació laboral (lloc, antiguitat…).
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè.
 • Dades observades en la contractació i el manteniment dels productes i serveis que li siguin comercialitzats.
 • Dades obtingudes de l’execució de models estadístics.
 • Dades relatives a sancions internacionals.
 • Informacions obtingudes de fonts d’accés públic i registres públics.
 • Categories especials de dades: Dades de salut.

Altra informació rellevant:

 • Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és VidaCaixa. Aquest tractament no es realitza en corresponsabilitat.
 • Tractament de dades de salut: Podrem tractar les seves dades de salut, ja que resulten necessàries per al compliment de la normativa d’ordenació de l’activitat asseguradora.
  • Obligacions normatives: Aquest tractament es fa partint del que disposa la normativa aplicable a aquests productes:
   • La Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

6.4. TRACTAMENTS BASATS EN L’INTERÈS LEGÍTIM DE VIDACAIXA (art. 6.1.f) RGPD)

Aquests tractaments tenen com a base jurídica la satisfacció d’interessos legítims perseguits per VidaCaixa o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos de vostè, o els seus drets i llibertats fonamentals, segons estableix l’art. 6.1.f) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

La realització d’aquests tractaments implicarà que haurem realitzat una ponderació entre els seus drets i el nostre interès legítim en la qual haurem conclòs que l’últim preval. En cas contrari, no realitzaríem el tractament. Vostè pot consultar en qualsevol moment l’anàlisi de ponderació de l’interès legítim d’un tractament enviant la seva consulta a l’adreça electrònica delegado.proteccion.datos@caixabank.com.

Així mateix, li recordem que té dret a oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim. Si vostè entén que VidaCaixa i, si escau, les empreses corresponsables han de tenir en compte alguna situació particular o altres motius que justifiquin que deixem de fer el tractament de dades, ho pot sol·licitar de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l’epígraf 4.

Detallem aquests tractaments a continuació, ordenats de la (A) a la (F). Assenyalarem per a cada un d’ells: l’interès legítim de VidaCaixa (Interès legítim de VidaCaixa), la descripció de la finalitat (Finalitat), la tipologia de les dades tractades (Dades tractades), si escau, informació sobre l’ús de perfils (Ús de perfils), altra informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant) i si són, o no, tractaments realitzats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament).

 1. Gestió de l’acompliment d’empleats, agents i proveïdors

Interès legítim de VidaCaixa: L’interès legítim de VidaCaixa per realitzar aquest tractament és gestionar les relacions amb els empleats, agents i proveïdors partint del seu acompliment professional, assegurant el funcionament bo i eficient de la companyia.

Finalitat: fer seguiment i avaluar l’acompliment, els objectius i els reptes professionals d’empleats, agents i proveïdors, mitjançant l’anàlisi de les operacions i contractacions que aquests mantenen amb els clients.

Dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual està detallat en l’epígraf 5, són:

 • Dades de contractació.
 • Dades financeres bàsiques.

Altra informació rellevant:

 • Dret d’oposició al tractament: Si vostè entén que VidaCaixa ha de tenir en compte alguna situació particular o altres motius que justifiquin que deixem de fer el tractament de dades, ho pot sol·licitar de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l’epígraf 4.
 1. Govern de producte

Interès legítim de VidaCaixa: Complir exigències normatives en matèria de disseny i govern de producte i garantir que en dissenyar productes i públics objectius es pren en consideració tots els riscos pertinents per al mercat en qüestió i la coherència de l’estratègia de distribució prevista.

Finalitat: Analitzar les dades personals esmentades més avall per avaluar de manera contínua necessitats i exigències i, a partir d’aquí, dissenyar nous productes o modificar els preexistents perquè s’ajustin a les necessitats i exigències dels clients. A més, comunicar als nostres distribuïdors les característiques que haurà de reunir el públic objectiu a qui es dirigeixi l’oferta comercial del producte. VidaCaixa supervisarà la seva tasca de distribució i la dels seus distribuïdors, analitzarà operacions reals i verificarà que els seus productes es comercialitzen al seu públic objectiu.

Ús de perfils: Per a aquest tractament elaborarem perfils que utilitzarem exclusivament per definir públics objectius i segments dins dels esmentats públics objectius amb l’objectiu d’afavorir que els productes d’assegurança que es dissenyin només siguin comercialitzats a aquells clients a qui millor s’ajustin atenent a les seves necessitats i exigències. Aquest perfilat no l’utilitzem, en cap cas, per a la denegació de cap producte o servei.

Conseqüències: El perfilat s’utilitzarà per definir les característiques objectives i subjectives que s’hauran de donar en una determinada situació per oferir-li un producte a un client, però no impedirà que, si un client sol·licita de manera proactiva l’accés a un determinat producte o servei, l’esmentada sol·licitud s’analitzi i resolgui de forma ordinària. Igualment, el perfil podrà definir quin grup de clients dins del públic objectiu es considera preferent (públic preferent), perquè el producte en qüestió podria complir millor amb les seves necessitats i exigències. En cap cas l’ús d’aquests perfils no servirà per determinar el preu d’accés o tarifa de cap dels productes definits per VidaCaixa.

Lògica: L’assignació de valors als perfils per a la determinació de les característiques del públic objectiu i, en el seu cas, públic preferent respondrà a càlculs a partir de les dades indicades en l’apartat “dades tractades”. A aquestes dades se’ls apliquen fórmules matemàtiques obtingudes a partir de comportaments observats en clients de similars característiques per tal de valorar les seves necessitats i exigències. Aquestes fórmules matemàtiques permeten determinar la importància de cada una de les dades tractades en el resultat final del perfil del sol·licitant.

Dades tractades:

 • Dades identificatives i de contacte.
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques.
 • Dades de contractació.
 • Dades financeres bàsiques.
 • Dades observades en la contractació i el manteniment dels productes i serveis que li siguin comercialitzats.
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè.
 • Informacions obtingudes de fonts d’accés públic i registres públics.

Altra informació rellevant:

 • Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és VidaCaixa. Aquest tractament no es realitza en corresponsabilitat.
 • Obligacions normatives: Aquest tractament es fa partint del que disposa la normativa aplicable a aquests productes:
  • La Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener de 2016, sobre la distribució d’assegurances.
  • Directrius preparatòries relatives als procediments de governança i vigilància de productes per a les empreses d’assegurances i els distribuïdors d’assegurances.
 1. Prevenció del frau

Interès legítim de VidaCaixa: Impedir i dificultar conductes fraudulentes que perjudiquen no només VidaCaixa sinó el sector en general.

Finalitat: Adoptar les mesures necessàries per detectar, prevenir, evitar o revertir, si se’n concreten els efectes, totes aquelles operacions o conductes malicioses dutes a terme en alguna de les fases de subscripció i contractació d’assegurances ofertes per VidaCaixa, així com evitar-ne d’altres que suposin pèrdues econòmiques o reputacionals, a l’entitat, o als seus clients, com, per exemple, rescats o mobilitzacions fraudulentes o altres d’operatives en l’àmbit de la gestió de plans de pensions, EPSV o en l’operativa de gestió de pagaments i cobraments amb caràcter més ampli.

Les principals operacions de tractament que es realitzen en la lluita contra el frau són:

 • verificar la identitat dels clients que es relacionen amb l’entitat per prevenir processos de subscripció fraudulents o amb voluntat de defraudar, per exemple, contractant una assegurança respecte a un risc que ja ha ocorregut o ocultant de manera dolosa informació sobre l’estat de salut;
 • revisar i analitzar les contractacions i operacions que es fan en els nostres sistemes per detectar conductes malicioses o fraudulentes, per exemple, a l’hora de tramitar una prestació, un rescat, o una mobilització d’un pla de pensions.

Ús de perfils i tractaments automatitzats: aquest tractament implica l’elaboració d’un perfil relatiu a la seva operativa i les seves activitats habituals, que utilitzem exclusivament per identificar situacions operatives o interaccions no habituals, anòmales o allunyades del seu perfil de comportaments que poden ser indicatives d’intent de frau. El seu ús comporta l’aplicació de mesures que van des de la revisió detallada de l’operació, al seu bloqueig o la seva denegació d’execució automàtica. Per a la prevenció del frau utilitzarem tractaments automatitzats per provar de detectar operacions fraudulentes.

Conseqüències: En cas que se l’informi que una operació no pot executar-se per existir indicis de frau, això no l’impedirà d’aportar informació o documentació addicional que serveixi a VidaCaixa per reavaluar el seu cas i, eventualment, descartar la motivació fraudulenta.

Lògica: El tractament consistirà a comparar les seves dades i operatives preexistents amb les actuals amb l’objectiu de detectar incoherències de forma automatitzada.

Dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual està detallat en l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte.
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques.
 • Dades de contractació.
 • Dades financeres bàsiques.
 • Dades observades en la contractació i el manteniment dels productes i serveis que li siguin comercialitzats.
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè.
 • Dades relatives a sancions internacionals.
 • Informacions obtingudes de fonts d’accés públic i registres públics.
 • Dades de salut.

Altra informació rellevant:

 • Tractament de dades de salut: Podem tractar les seves dades de salut amb aquesta finalitat perquè així ho permet la normativa sobre ordenació de l’activitat asseguradora.
 • Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és VidaCaixa.
 • Obligacions normatives: Aquest tractament es fa partint del que disposa la normativa aplicable a aquests productes:
 • La Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
 1. Creació d’informes estadístics i models matemàtics per al seguiment i la gestió de l’activitat de VidaCaixa

Interès legítim de VidaCaixa: L’interès legítim de VidaCaixa per fer aquest tractament és dissenyar, organitzar i optimitzar la seva activitat empresarial i la seva activitat comercial de la manera més eficient possible, per a la qual cosa cal disposar d’informes sobre la gestió i activitat de la companyia i del mercat, així com algoritmes matemàtics d’anàlisi avançada d’informació.

Finalitat: Elaborar informes sobre l’activitat de la companyia i la seva relació amb el mercat, sobre la composició i evolució de la seva base de clients i sobre la conveniència i eficàcia dels seus productes, serveis i riscos que permetin la seva direcció i gestió eficient i crear models estadístics i matemàtics que permetin realitzar els tractaments detallats en aquesta política.

Dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat són les que s’han identificat prèviament en cadascun dels tractaments, però a aquestes dades se’ls aplicaran, quan sigui possible, tècniques d’anonimització (és a dir, s’alterarà la seva informació perquè, irreversiblement, no se li pugui identificar de cap manera) o pseudonimització (codificant o xifrant les seves dades) per garantir que aquests tractaments no tenen impacte en els drets dels seus titulars, i que el resultat dels tractaments són informes amb informació estadística o agregada, o fórmules matemàtiques o algorítmiques.

Altra informació rellevant:

 • Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és VidaCaixa. Aquest tractament no es realitza en corresponsabilitat.
 1. Comunicacions comercials per a assegurats, partícips i beneficiaris de productes col·lectius contractats per una persona jurídica.

Interès legítim de VidaCaixa: Posar de relleu la marca i l’oferta comercial de VidaCaixa davant els seus clients i oferir-los productes i serveis relacionats amb aquells que ja tinguessin contractats i que servissin a necessitats connexes. VidaCaixa entén que això resulta també en benefici dels seus clients i no defrauda les seves expectatives.

Finalitats: Amb finalitats comercials, promocionals i de màrqueting, VidaCaixa pot enviar comunicacions als seus clients de productes col·lectius i amb això reivindicar la seva marca, els seus productes i els seus serveis. A més, a aquells clients que siguin partícips, assegurats o beneficiaris de productes contractats per persones jurídiques, VidaCaixa podrà oferir-los productes i serveis que tinguin relació amb aquells altres productes de VidaCaixa que ja poguessin tenir contractats.

A diferència dels tractaments basats en el consentiment (A i B de l’epígraf 6.1), no requerirem el seu consentiment quan sigui un client actual i li comuniquem ofertes de productes i serveis oferts únicament per nosaltres i similars als que ja ha contractat.

Dades tractades:

 • Dades identificatives i de contacte.
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques.
 • Dades de contractació.
 • Dades financeres bàsiques.
 • Dades observades en la contractació i el manteniment dels productes i serveis que li siguin comercialitzats.
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè.

Altra informació rellevant:

 • Final del tractament: Aquest tractament deixarà de dur-se a terme i no rebrà més comunicacions d’aquest tipus en cas de (i) deixar de ser client de VidaCaixa, (ii) exercir el seu dret d’oposició en qualsevol moment; i (iii) en cas que hagi rebutjat rebre qualsevol tipus de comunicació comercial.

H. Polítiques de sancions i contramesures financeres internacionals d’OFSI i OFAC

Interès legítim de VidaCaixa: L’interès legítim de VidaCaixa i les empreses corresponsables detallades en aquest epígraf per fer aquest tractament és el compliment dels programes de sancions i contramesures financeres internacionals dels Estats Units i el Regne Unit, per poder desenvolupar la seva activitat mercantil en aquests països.

Finalitats: La finalitat d’aquest tractament és l’adopció de les mesures previstes en els programes de sancions i contramesures financeres internacionals adoptats per l’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her Majesty’s Treasury (HTM) del Regne Unit i l’US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Per complir aquests programes de sancions i contramesures financeres internacionals les empreses corresponsables contrastarem si vostè consta en llistes de persones o entitats que estiguin inclosos en les mesures restrictives d’aquests dos organismes.

Tipologies de dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual està detallat en l’epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades relatives a sancions internacionals

Altra informació rellevant: A continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • Dret d’oposició al tractament: Si vostè entén que CaixaBank ha de tenir en compte alguna situació particular o altres motius que justifiquin que deixem de fer el tractament de dades, ho pot sol·licitar de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem en l’epígraf 4.

Corresponsables del tractament: Les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament:

 • Vidacaixa, SA, d’Assegurances i Reassegurances
 • CaixaBank, SA
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C.,
 • S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Banco BPI, S.A.
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.
 • Puerto Triana, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.

Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a www.caixabank.es/empresasgrupo.

7. DESTINATARIS DE LES DADES TERCERS QUE PODRAN TENIR ACCÉS A LES SEVES DADES PERSONALS

Responsable i corresponsables del tractament de les dades

Les dades que tractem en la seva condició de client de VidaCaixa les tractem des de VidaCaixa.

Les dades que tractem en el marc de la corresponsabilitat, en els termes indicats al llarg d’aquesta política, seran compartides amb els corresponsables (les empreses del Grup CaixaBank), per a les finalitats i sobre les bases legitimadores indicades anteriorment en l’apartat 6.

Autoritats, organismes i registres oficials

Tal com se l’informa respecte a cada un dels tractaments en l’apartat 6 d’aquest document, VidaCaixa està obligada legalment a facilitar informació obtinguda en el marc de les contractacions de productes i serveis a les autoritats o organismes oficials d’altres països situats tant dins com fora de la Unió Europea (en aquest cas, se l’informarà en els termes previstos en l’apartat 8) en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals, així com en el marc del compliment de la normativa legal del sector assegurador indicada anteriorment. A més, VidaCaixa, respecte a les assegurances amb cobertura de defunció, en la seva condició d’entitat asseguradora, haurà de comunicar la seva existència i dades fonamentals a un registre públic legalment constituït a tal efecte (Llei 20/2005, de 14 de novembre, sobre la creació del Registre de Contractes d’Assegurances de cobertura de defunció).

La base legal per a aquestes cessions és el compliment amb les obligacions legals indicades.

Comunicació de dades necessàries per a l’execució de relacions contractuals

Tal com s’ha esmentat anteriorment, en l’àmbit dels plans de pensions d’ocupació i les EPSV, és possible que per a l’execució de les relacions contractuals que mantenim amb vostè sigui necessari que comuniquem algunes de les seves dades a tercers que participin de la relació com, per exemple, actuaris, comissions de control, entitats dipositàries, auditors o altres figures amb competències legalment atribuïdes a tal efecte. Igualment, en l’àmbit dels productes d’assegurança i també de la previsió, serà necessari que comuniquem dades a supervisors, administracions i registres públics. En tots aquests casos, es comunicaran les seves dades personals únicament en la mesura que sigui necessari per al correcte desenvolupament dels seus contractes d’assegurança, amb aquesta única finalitat i base legal.

A més, en l’àmbit assegurador i en els termes previstos per la LOSSEAR, serà necessari comunicar dades a entitats reasseguradores. La funcionalitat principal del contracte de reassegurança consisteix a gestionar l’exposició de risc de VidaCaixa, com a entitat asseguradora, essencialment per tal de reduir-lo mitjançant el seu trasllat, en major o menor grau, a l’entitat reasseguradora. La reassegurança és, per tant, un instrument de vital importància per a la gestió del balanç i la solvència de VidaCaixa com a entitat asseguradora. En el marc de la contractació de reassegurances, la LOSSEAR expressament estableix que les entitats asseguradores poden comunicar a les seves entitats reasseguradores, sense consentiment del prenedor de l’assegurança, assegurat, beneficiari o tercer perjudicat, les dades que siguin estrictament necessàries per a la subscripció del contracte de reassegurança o la realització de les operacions connexes, i s’entenen com a tals la realització

 d’estudis estadístics o actuarials, l’anàlisi de riscos o investigacions per als seus clients, així com qualsevol altra activitat relacionada o derivada de l’activitat reasseguradora. La cessió de les esmentades dades per a qualsevol finalitat diferent de les establertes en el paràgraf anterior requerirà el seu consentiment. El reassegurador no tindrà cap tipus de contacte directe amb els assegurats.

Comunicació de dades en l’externalització de serveis a encarregats del tractament

En ocasions, recorrem a prestadors de serveis amb accés potencial a dades de caràcter personal. Aquests prestadors aporten garanties adequades i suficients amb relació al tractament de dades, ja que duem a terme una selecció responsable de prestadors de servei que incorpora requeriments específics en el supòsit que els serveis impliquin el tractament de dades de caràcter personal. Aquests proveïdors tractaran les dades personals seguint les nostres instruccions com a encarregats del tractament, en nom nostre i pel nostre compte.

La tipologia de serveis que podem encarregar a prestadors de serveis és:

 • Serveis de backoffice financer
 • Serveis de suport administratiu
 • Serveis d’auditoria i consultoria
 • Serveis jurídics
 • Serveis de pagament
 • Serveis de màrqueting i publicitat
 • Serveis d’enquestes
 • Serveis de call center
 • Serveis logístics
 • Serveis de seguretat física
 • Serveis informàtics (seguretat dels sistemes i de la informació, ciberseguretat, sistemes d’informació, arquitectura, allotjament, procés de dades)
 • Serveis de telecomunicacions (veu i dades)
 • Serveis d’impressió, ensobrat, enviaments postals i missatgeria
 • Serveis de custòdia i destrucció de la informació (digital i física)
 • Serveis de manteniment d’edificis, instal·lacions i equips

8. TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservació per al manteniment de les relacions contractuals

Amb caràcter ordinari, tractarem les seves dades mentre continuïn vigents les relacions contractuals que hàgim establert amb vostè.

Conservació de les autoritzacions i dades basades en el consentiment

Quan tractem les seves dades sobre la base del seu consentiment, els conservarem fins que vostè revoqui l’esmentat consentiment. En tot cas, si vostè cancel·la o acaba tots els seus contractes de productes i serveis amb les empreses del grup CaixaBank, automàticament deixarem sense efecte els consentiments que ens hagi atorgat i que no hagi revocat fins al moment, des del moment que deixi de ser client.

Conservació de dades la base legitimadora de les quals sigui el nostre interès legítim

Quan tractem les seves dades sobre la base del nostre interès legítim o el de tercers, en els termes descrits en aquesta política, les conservarem fins que l’esmentat interès legítim cessi, quan exerceixi el seu dret d’oposició al tractament en concret, o quan els seus drets i interessos prevalguin sobre el nostre interès legítim o el de tercers. En tot cas, si vostè cancel·la o acaba tots els seus contractes de productes i serveis amb les empreses del grup CaixaBank, automàticament, des del moment que

 deixi de ser-ne client, deixarem de tractar les dades personals cobertes pel nostre interès legítim o el de tercers, excepte en el supòsit habilitat per LOSSEAR per prevenir el frau en la contractació d’assegurances, tal com s’indica a continuació.

Conservació per al compliment d’obligacions legals

Com a entitat asseguradora i mercantil, estem sotmesos a una normativa diferent que ens imposa obligacions de conservació de documentació. Pel compliment d’aquesta normativa, mantindrem les dades personals mentre perdurin les esmentades obligacions amb l’única finalitat de complir aquestes normes.

En aquest sentit, li informem que la documentació mercantil (contractes, factures, etc.) la conservarem durant 6 anys segons preveu el Codi de Comerç. Així mateix, en compliment amb la normativa de prevenció de blanqueig de capitals, conservem la seva informació amb relació a les assegurances de vida per un període de 10 anys.

Formulació, exercici i defensa de reclamacions i prevenció del frau en la contractació d’assegurances

Una vegada revocades les autoritzacions d’ús de les seves dades mitjançant la retirada del seu consentiment, l’exercici del seu dret d’oposició, el cessament de l’interès legítim o finalitzades les relacions contractuals o de negoci que hagi establert amb nosaltres, i sempre que una llei no ens obligui a conservar la documentació; conservarem les seves dades únicament per permetre la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals durant 5 anys. A més, podrem mantenir les esmentades dades més enllà del termini de vigència de les relacions contractuals exclusivament amb la finalitat d’evitar conductes fraudulentes, en els termes descrits anteriorment, i aplicant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir que només són utilitzades per a aquestes finalitats, conservant les dades personals bloquejades en els termes previstos en la normativa de protecció de dades per posar-les a disposició de les autoritats.

Destrucció de les dades

Finalment, destruirem les seves dades quan hagin transcorregut els terminis de conservació que imposen les normes que regulen l’activitat de VidaCaixa i els terminis de prescripció de les accions administratives o judicials derivades de les relacions establertes entre vostè i nosaltres.

9. TRANSFERÈNCIES DE DADES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU

En VidaCaixa tractem les seves dades dins de l’Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats per la Comissió Europea amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis o reasseguradores que realitzin tractaments fora de l’Espai Econòmic Europeu o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens asseguraríem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les seves dades i el mantindríem informat.

Per a això, exigim les garanties adequades a aquests proveïdors de serveis d’acord amb l’establert en el RGPD de manera que disposin, per exemple, de normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera similar a què estableixen les normes europees, o que subscriguessin les clàusules tipus de la Unió Europea. Pot sol·licitar-nos accés a les esmentades garanties posant-se en contacte amb nosaltres a través del nostre delegat de protecció de dades.

10. DECISIONS AUTOMATITZADES

En l’epígraf 6 d’aquest document l’informem dels tractaments que incorporen decisions automatitzades.

Addicionalment, si durant les relacions contractuals que manté amb nosaltres hem d’utilitzar mecanismes que puguin adoptar decisions basades únicament i exclusivament en el tractament automatitzat (és a dir, sense la participació d’una persona) que poguessin produir efectes jurídics sobre vostè, o que li poguessin afectar significativament (per exemple, denegar-li la contractació d’un

determinat producte), l’informarem sobre això en la mateixa documentació contractual del producte o servei que ens hagi sol·licitat, així com de la lògica en virtut de la qual s’adopta la decisió.

Així mateix, en aquell moment, adoptarem mesures per salvaguardar els seus drets i interessos facilitant-li el dret a obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

11. REVISIÓ

Realitzarem una revisió d’aquest document cada vegada que resulti necessari per mantenir-lo degudament informat, per exemple, amb motiu de la publicació de noves normes o criteris, o la realització de nous tractaments.

L’avisarem pels canals de comunicació habituals, sempre que es produeixin canvis substancials o importants en informació sobre protecció de dades.