complemento 378 euros por hijo
Redueix els teus impostos

Les claus del nou complement de 378 euros per fill

març 10, 2021 4 min 3 vegades compartit

Per mitjà d’un Reial Decret, el Govern ha aprovat diversos canvis que afecten la Seguretat Social. Potser, el que ha tingut més repercussió mediàtica ha estat el de la reforma del complement de maternitat, que, a partir d’ara, estableix una quantitat lineal de 378 euros anuals per fill (fins als quatre fills), que podrà cobrar qualsevol dels dos progenitors, segons s’hagi vist més afectada la seva carrera professional de cotització pel motiu de tenir o adoptar fills (cosa que, a la llarga, es tradueix en futures pensions més baixes).

Casos particulars

Si cap dels dos ha vist, en principi, perjudicada la seva vida laboral, per defecte, s’abonarà a la mare. A més, també serà possible rebre aquest complement fins i tot si s’ha optat per la jubilació anticipada voluntària. En el cas que els progenitors siguin del mateix sexe, per als homes, el complement serà per al que compleixi els requisits d’afectació que s’especifiquen en el Reial Decret. Pel que fa a les dones, aquest complement es reconeixerà a la persona que percebi pensions públiques la suma de les quals sigui menys quantiosa.

Com es distribueix econòmicament

La compensació de 378 euros anuals per fill es reparteix entre 14 pagues de 27 euros mensuals. El límit, segons diu el document, se situa “en quatre vegades l’import mensual fixat per fill o filla”. És a dir, 108 euros al mes. A més, aquest complement es reconeixerà en totes les modalitats de pensió, com l’ordinària o la de viduïtat, i en queda exclosa, únicament, la jubilació parcial.

En tot cas, el nou complement només s’aplica a les pensions que es causin a partir del 4 de febrer de 2021; de fet, el mateix text afirma que “estarà en vigor mentre la bretxa de gènere de les pensions sigui superior al 5%”.

Un 98% de dones beneficiàries

L’objectiu del Govern amb aquesta mesura és intentar reduir la bretxa de gènere en les prestacions que reben homes i dones, i que, actualment, s’acosta al 30%. D’acord amb les estimacions del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el 2021 cobraran aquest complement 30.000 persones més, de les quals el 98% seran dones, principalment, degut al fet que només han tingut un fill i els era vetat anteriorment, ja que era condició imprescindible tenir-ne, almenys, dos.

Variacions per als pares de més d’un fill

Amb dos fills, el complement de maternitat elevarà un 6% les pensions mitjanes i un 8% les mínimes. Per contra, disminueix la seva quantia per als progenitors de tres fills o més, atès que, fins ara, incrementaven un 10% la seva quantia les pensions mitjanes i un 15% les pensions altes.

En total, segons el Govern, la despesa per a les Arques Públiques s’incrementarà en uns 700 milions d’euros, si bé ja s’ha avançat que aquesta xifra, probablement, creixerà els propers anys a mesura que s’hi incorporin nous beneficiaris.

Compatible amb altres complements

Aquest complement, independentment de la seva quantia, es pot sumar a d’altres que ja aboni la Seguretat Social per elevar la pensió fins als mínims establerts actualment. A més, la prestació podrà superar els límits màxims (que estan fixats en els 2.707,49 euros mensuals) quan aquests 378 euros s’afegeixin a les pensions altes.

Exclosos del complement

D’acord amb la llei, es poden donar casos d’exclusió per rebre el complement, però només en el cas del pare o de la mare “que hagi estat privat de la pàtria potestat per sentència fundada en l’incompliment dels deures inherents a aquesta o dictada en causa criminal o matrimonial”. En aquest sentit, tampoc podran optar a percebre’l aquells pares que hagin estat condemnats per violència contra la dona o contra els fills.

Temes relacionats